Felles regler for sivil luftfart: retting av finsk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/414 av 11. mars 2022 om retting av den finske språkversjonen av forordning (EU) nr. 965/2012 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter relatert til luftfartsoperasjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/414 of 11 March 2022 correcting the Finnish language version of Regulation (EU) No 965/2012 laying down technical requirements and administrative procedures related to air operations pursuant to Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.12.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2022/414 retter opp oversettelsesfeil i finsk språkutgave av forordning (EU) 965/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2022/414 må inkorporeres i EØS-avtalen. Forordningen behøver imidlertid ikke gjennomføres i norsk rett.

Forordningen vil ikke bli gjennomført i Norge og får derfor ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter og private aktører. 

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norske myndigheter har ikke innvendinger til at forordning (EU) 2022/414 inkorporeres i EØS-avtalen.

Luftfartstilsynet finner forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordning (EU) 2022/414 er utarbeidet av Kommisjonen, og vedtatt 11. mars 2022. Saken er nå til behandling hos EFTA for inkorporering av forordningen i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
11.03.2022
Anvendelsesdato i EU
03.04.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.05.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0414
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro