Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om tilgang til opplysninger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1244 av 20. mai 2021 om endring av vedlegg X til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/858 med hensyn til standardisert tilgang til opplysninger fra kjøretøyers egendiagnosesystem og opplysninger om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, samt krav og framgangsmåter for tilgang til sikkerhetsopplysninger om kjøretøyer

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1244 of 20 May 2021 amending Annex X to Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council as regards the standardised access to vehicle on-board diagnostics information and repair and maintenance information, and the requirements and procedures for access to vehicle security information

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 18.3.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.7.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 2021/2144 endrer rammeforordning (EU) 2018/858 og inneholder krav og prosedyrer om at uavhengige aktører skal få tilgang til kjøretøyets reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon via kjøretøyets OBD-uttak. Nevnte informasjon inkluderer opplysninger som er viktig for kjøretøyets sikkerhet og må derfor begrenses til uavhengige operatører som oppfyller kravene som fremgår i denne forordningen.

I henhold til artikkel 61 nr. 2 i forordning (EU) 2018/858 fremgår det at kjøretøyprodusenter skal gi tilgang til OBD-informasjon om reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer på deres egne nettsider i henhold til nærmere angitte standarder.

Forordningen endrer vedlegg X til forordning (EU) 2018/858 ved at det innføres bestemmelser om at fabrikanter skal gjøre informasjon via OBD tilgjengelig for uavhengige aktører. I vedlegg X til forordning (EU) nr. 2018/858 er det tilføyd et nytt tillegg 3 hvor det er stilt krav om at uavhengige aktører skal kunne akkrediteres i henhold til forordning (EU) 765/2008 for å få tilgang til OBD- informasjon. Videre inneholder tillegget hvilken fremgangsmåte som skal brukes for å få denne godkjenningen. Tilgangen må fornyes hvert femte år.

For å få tilgang til OBD-informasjon er det bl.a. krav om at uavhengige aktører som skal ha tilgang til denne type informasjon ikke må reklamere med at de tilbyr reparasjon eller vedlikehold som vil ha en negativ innvirkning på kjøretøyets utslipp, for eksempel montering av systemer for manipulering av avgassdata på kjøretøyene. Informasjonen må være tilgjengelig uansett hvilken type fremdrift kjøretøy har. Derfor er det presisert at OBD-tilgang ikke bare gjelder for biler som har obligatoriske utslippsrelaterte krav, men også vil gjelde eksempelvis elbiler.

Når godkjenning av den uavhengige aktøren foreligger, skal kjøretøyfabrikanten gi godkjente aktører adgang til sikkerhetsrelaterte reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon for kjøretøyet.

Merknader

EU-hjemmel
Forordning (EU) 2021/1244 er en delegert forordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2018/858 er inntil videre inntatt som en overgangsbestemmelse i bilforskriften § 3. I løpet av første kvartal 2022 vil sannsynligvis 'ny bilforskrift' bli vedtatt, og forordning (EU) 2018/858 og alle tilhørende rettsakter (herunder 2021/1244) vil da bli implementert i den nye forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å utforme ny forskrift. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen følger ikke EFTAs hurtigprosedyre (fast-track) siden den viser til en rettsakt som ennå ikke er innlemmet i EØS-avtalen. Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet har imidlertid blitt enige om at rettsakten likevel ikke forelegges EØS Spesialutvalget for transport til vurdering. Videre vil Statens vegvesen foreta vurderingen av om rettsakten er relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger
Norge har vært representert i arbeidsgrupper i EU (TCMV) ved utarbeidelsen av denne forordningen.

Status
Rettsakt ble vedtatt 20. mai 2021 og kommer til anvendelse i EU 30. juli 2023.

Forordningen var på nasjonal høring i november 2021.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen i mars 2022. Ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil ble vedtatt i slutten av juni 2022, med ikrafttredelse 1. oktober 2022. Rettsakten er implementert i den nye forskriften, og Form 1 ble sendt ESA den 9. juli 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
20.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.05.2021
Anvendelsesdato i EU
30.07.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av forordning (EU) 2018/858)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1244
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro