Den europeiske skrogdatabasen (EHDB) over fartøyer som seiler på indre vannveier

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/474 av 20. januar 2020 om den europeiske skrogdatabasen

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/474 of 20 January 2020 on the European Hull Data Base

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.5.2020)

Sammendrag av innhold
Den europeiske skrogdatabasen (EHDB) er en database som driftes av kommisjonen, hvor det samles opplysninger om fartøyer som seiler på europeiske innlands vannveier. EHDB benyttes til å kontrollere opplysninger om sertifikatsøknader og utstedte sertifikater for fartøyene, og ble først opprettet i 2009. Direktiv 2016/1629 fastsetter generelle bestemmelser for EHDB, eksempelvis at medlemsstatene skal registrere opplysninger som identifiserer fartøyene, og direktivet gir kommisjonen kompetanse til å fastsette nærmere bestemmelser om databasen. Den foreslåtte forordningen utgjør grunnlaget for å tilpasse den eksisterende EHDB med bestemmelsene i direktiv 2016/1629 ved at det fastsettes nærmere regler for innsamling, håndtering og tilgang til data i basen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for norsk lovgivning. Det er kun medlemsstater som har innlands vannveier som har plikt til å implementere EU-regelverk om innlands vannveier i sin nasjonale lovgivning. I forbindelse med gjennomføring av direktiv 2016/1629 avklarte EFTAs overvåkingsorgan (ESA) at rettsakten i sin helhet ikke skal transformeres i stater som ikke har innlands vannveier, uavhengig av om disse statene har skip som seiler på nettverket av EU innlands vannveier eller ikke. Norge har ikke innlands vannveier, og tråd med langvarig praksis vil rettsakten derfor kunne innlemmes i EØS-avtalen uten at det får konsekvenser for norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.01.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.01.2020
Anvendelsesdato i EU
21.04.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.04.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0474
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro