Beslutningsprosessen: finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester - Beslutningsprosessen: finansielle tjenester
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utfyllende bestemmelser om ESMAs avgifter, bøter og sanksjoner overfor tilbydere av datarapporteringstjenester
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om ESMAs avgifter, bøter og sanksjoner overfor administratorer av referanseverdier
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Burkina Faso, Caymanøyene, Marokko og Senegal
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser
Innskuddsgarantidirektivet (planlagt revisjon): garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om saksbehandlingsregler for sanksjoner som ESMA ilegger sentrale motparter i tredjeland eller tilknyttede tredjeparter
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om angivelse av økonomisk nedgang
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kriterier for utpeking av sentrale kontaktpunkt
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
Kapitaldekningsdirektivet; gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal fremskaffes ved godkjenning av kredittinstitusjoner
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
Utfyllende bestemmelser til MiFID om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom ESMA og nasjonale myndigheter

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kredittvurderingsmetoden
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: utfyllende bestemmelser om klassifiseringssystemet
Shortsalgforordningen: endringsbestemmelser om terskelen for melding av vesentlige netto shortposisjoner i aksjer
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om 'adskilte kontoer'
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om beregningsmarginen for K-faktoren 'oppkrevet clearingmargin'
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om jusrteringer av K-faktoren 'daglig handelsstrøm'
Kapitalkrav til verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om måling av K-faktorer
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om indikasjoner for kredittkvalitet som et 'going concern' og om alternative ordninger for variabel avlønning
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om kriterier for å identifisere kategorier av ansatte som har en vesentlig innvirkning på risikoprofilen til foretaket
Tilsyn med verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om tilsynskrav for visse foretak
Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om opplysningsplikt
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sør-Afrika

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Myndigheten for bekjempelse av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme
Hvitvaskingsdirektivet (forslag 2021)
Pengeoverføringsforordningen (forslag 2021)
Hvitvaskingsforordningen
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og gjenvinning av sikkerhet
EU-standard for grønne obligasjoner
Rammeverk for gjenoppretting og avvikling av forsikringsselskaper
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser
Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang
Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler
Motorvognforsikringsdirektivet (endringsforslag 2018) om ansvarsforsikring for kjøretøyer: endringsbestemmelser
Overdragelse av krav over grensene: gjeldende lov om tredjeparter
EU-rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle motstandsdyktighet
Digital finans: endringsbestemmelser knyttet til kryptoverdier og operasjonell sikkerhet
Midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT)
Europeisk rammeverk for markeder for kryptoverdier
Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner

Vedtatte EU-rettsakter under vurdering av EØS/EFTA-landene for innlemmelse i EØS-avtalen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Rentesatser til erstatning av CHF LIBOR
01.01.2022
Rentesats til erstatning av European overnight index (EONIA)
03.01.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): utfyllende bestemmelser om kriterier for sekundær aktivitet
09.11.2021
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsrett
07.10.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om publisering av indikatorer av global systemisk betydning
28.06.2021
Pengemarkedsfondsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til eiendeler mottatt av pengemarkedsfond som del av omvendte gjenkjøpsavtaler
12.09.2021
Kapitalkrav for eksponering mot sentrale motparter: utvidelse av overgangsbestemmelser
29.06.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om dokumentmal for samarbeidsavtaler med tredjeland
31.10.2021
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om kriterier for endring av samsvarserklæringer for ikke-vesentlige referanseverdier
01.01.2022
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om samsvarsvurderinger av kritiske referanseverdier
01.01.2022
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om krav til administrators styringsmekanismer
01.01.2022
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om metodologien til fastsettelse av referanseverdier
01.01.2022
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om identifisering og rapportering av manipuleringer av referanseverdier
01.01.2022
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om integrering av bærekraftsfaktorer i produktstyringskravene
22.11.2022
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bærekraft
02.08.2022
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om bærekraft
02.08.2022
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om nedskrivnings- og konverteringsrett
24.10.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens av tilsyns- og reguleringsmessige krav for visse tredjeland
24.10.2021
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser
18.10.2021
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om samarbeid, utveksling av opplysninger og meldeplikt til ESMA, EBA og EIOPA
20.09.2021
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om kommersielle standarder for clearingtjenester
09.03.2022
AIFM-forordningen: endringsbestemmelser om bærekraftrisiko
01.08.2022
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om bærekraftrisiko
01.08.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
09.04.2021
Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
09.04.2021
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
18.03.2021
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners ledelsesansvar og risikoprofil
14.06.2021
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) for banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om suspensjonsfullmakter ved avvikling
05.09.2021
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om integrasjon av bærekraftrisiko i ledelsen til forsikringsselskaper
02.08.2022
Euroforordningen 2021: betalinger over landegrensene
19.08.2021
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Montenegro og Storbritannia
02.08.2021
Innskuddsgarantidirektivet 2014: utfyllende bestemmelser om beregning av tapsabsorberings- og rekapitaliseringsbeløp
28.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Brasil
26.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Canada
26.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Singapore
26.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Australia
26.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Hong Kong
26.07.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for visse tilsynsorganer i USA
26.07.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
28.02.2022
Tilsyn med verdipapirforetak
26.06.2021
Kapitalkrav til verdipapirforetak
25.12.2019
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets tilsynsgebyr for transaksjonsregistre i 2021
26.05.2023
PEPP-forordningen om et felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt: gjennomføringsbestemmelser om rapportering og informasjonsutveksling
24.06.2021
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av tredjelands sentrale motparter
07.05.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelse om en overgangsordning for pensjonssystemer
17.06.2021
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond: gjennomføringsbestemmelser
05.07.2021
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015: gjennomføringsbestemmelser om sammenkoblingssystemet for sentrale registre
22.03.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om risikofaktorer ved derivattransaksjoner
30.06.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger
28.06.2021
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
30.03.2021
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endring av utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
07.05.2021
Avgifter som Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) ilegger verdipapiriseringsregistre
10.12.2020
PEPP-forordningen om europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om kriterier for inngrep fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner
24.06.2021
Europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om rapportering
24.06.2021
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
06.05.2021
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for faktorer som gjenspeiles i hver referanseverdi som leveres og offentliggjøres
23.12.2020
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer som gjenspeiles i referanseverdimetoden
23.12.2020
Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdier for klimatilpasning
23.12.2020
Gjennomføringsbestemmelser til kapitalkravsforordningen og krisehåndteringsdirektivet om tilsynsrapportering og offentliggjøring av minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser
01.06.2021
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer om sentrale motparter (EMIR 2.2)
01.01.2020
Verdipapiriseringsforordningen
01.01.2019
Felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt (PEPP): utfyllende bestemmelser
11.04.2021
Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering
11.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringer til utfyllende bestemmelser om kollegier for sentrale motparter
07.01.2021
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringer til utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
01.01.2021
Innskuddsgarantidirektivet 2014 om garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
03.07.2015
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om unntak for valutaspotreferanseverdier og utvelgelse av alternative referanseverdier
13.02.2021
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter
04.07.2020
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Bosnia-Hercegovina
19.10.2020
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter, ESMA, Kommisjonen og andre foretak
27.10.2020
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om søknader om registrering som verdipapiriseringsregister og eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister
23.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger
23.09.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om gebyrer til ESMA for sentrale motparter etablert i tredjeland
22.09.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av tredjelands sentrale motparters mulige påvirkning av finansiell stabilitet i EU
22.07.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av sentrale motparter i tredjeland
22.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om innsamling, bruk og kontroll av data
23.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger ved søknader om registrering av registre
23.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger
23.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring
23.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt
23.09.2020
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer
11.07.2020
Investeringer og risikoer: offentliggjøring av opplysninger om bærekraft
10.03.2021
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding)
10.11.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering
10.11.2021
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
28.12.2020
Behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering
16.04.2020
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om tiltak som i tilstrekkelig grad minsker motpartsrisiko for obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirisering
16.04.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer
26.11.2019
OMF-direktivet om utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
08.07.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
08.07.2022
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
01.01.2020
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
30.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Solvens II-, MiFID II- og hvitvaskingsdirektivene
30.06.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser
18.06.2019
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser
18.04.2019
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om verdipapirisering
01.01.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering
01.01.2019

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om presisering av 'økonomisk nedgangsperiode'
01.01.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: rettelse til utfyllende bestemmelser
22.08.2021
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om NIBOR (Norge) som kritisk referanseverdi og fjerning av LIBOR (Storbritannia) i listen over kritiske referanseverdier
10.07.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak
28.06.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om innberetningskrav om markedsrisiko
05.10.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA: endringsbestemmelser
15.04.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilegning av risikovekter for spesialiserte låneeksponeringer
14.04.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
27.06.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om den alternative standardmetoden til markedsrisiko
30.09.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
27.06.2019
Kapitalkravsdirektivet 2013 (endringer - CRD V)
28.12.2020
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser
11.04.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen
11.04.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser
11.04.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner
11.04.2019
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre i 2020
11.04.2019
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om innsamling, verifisering og offentliggjøring av data om verdipapirfinansieringstransaksjoner
11.04.2019
Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering
11.04.2019
Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre
11.04.2019
Rapportering og transparens av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)
12.01.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om programvareeiendeler
23.12.2020
Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
11.04.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner
30.04.2020
PEPP-forordningen om et felleseuropeiske individuelt pensjonsprodukt

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsdato
23.02.2018

2018/214

Forsikringsdistribusjonsdirektivet 2016 (IDD)
23.02.2018

2018/214

Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
01.12.2017

2019/165

Betalingstjenestedirektivet 2015 (PSD 2)
13.01.2018

2019/165

01.04.2019
Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte)
10.01.2020

2020/063

SMB-forordningen om fremme av vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter
31.12.2019

2021/215

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om ajourføring av elektronisk rapporteringsformat
01.01.2020

2020/082

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
01.01.2020

2020/082

Europeiske venturekapitalfond og fond for sosialt entreprenørskap: endringsbestemmelser
01.03.2018

2020/214

Pengemarkedsforordningen
20.07.2017

2020/022

Europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF)
09.12.2015

2020/019

Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
02.08.2021

2021/053

Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
01.08.2019

2021/053

Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
18.09.2016

2021/171

Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader
31.01.2018

2021/171

Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader
31.01.2018

2021/171

Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi
31.01.2018

2021/171

EMIR II-forordningen: endringsbestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet
17.06.2019

2021/050

Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter
29.10.2020

2021/115

Tjenestepensjonsdirektivet 2016
13.01.2019

2021/054

Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som skal meldes til EBA-registeret
04.04.2019

2020/213

Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register innenfor området betalingstjenester
04.04.2019

2020/213

Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilpasning av grunnbeløpene i euro
13.06.2020

2020/157

Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett
14.03.2019

2020/159

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser
26.11.2015

2020/081

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
27.11.2018

2020/080

Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
24.03.2019

2020/080

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om adgang til beskyttede opplysninger på EU-plan
20.09.2016

2020/082

Rapporteringsdirektivet for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om store beholdninger
26.11.2015

2020/082

Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
28.11.2019

2020/067

Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
01.08.2018

2020/067

Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
01.01.2018

2020/067

Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
31.12.2016

2020/067

Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
01.01.2018

2020/067

PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
31.12.2016

2020/067

Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
12.04.2018

2020/019

Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
21.07.2018

2020/022

Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
21.07.2018

2020/022

Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser
26.04.2018

2019/304

Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk
23.02.2018

2019/304

Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om produkttilsyns- og produktstyringskrav
23.02.2018

2019/304

Standardformat for presentasjon av forsikringsprodukter
01.09.2017

2019/304

Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger
15.08.2016

2018/063

01.01.2020
03.04.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
26.07.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva
23.09.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan
12.09.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
28.07.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
21.06.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
01.01.2015

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
01.01.2015

2019/237

Finansielle tjenester: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet
30.06.2011

2010/050

01.01.2012

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.2021 - 29.9.2021
30.06.2021

2021/244

25.09.2021
Boliglånsdirektivet
21.06.2016

2019/125

01.11.2021
Supplerende tilsyn med finansielle konglomerater
10.06.2013

2020/131

01.04.2021
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
27.08.2020

2021/052

06.02.2021
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
30.10.2019

2020/215

12.12.2020
AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
01.07.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjestaters forhold ved behandling av eksponeringer
21.04.2019

2020/017

08.02.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser
26.05.2016

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko (korrigering)
28.10.2015

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om varsling
07.01.2016

2019/306

01.01.2021
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utsatt anvendelsesdato
01.07.2016

2019/078

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): utsatt anvendelsesdato
01.07.2016

2019/078

03.12.2019
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser
07.02.2018

2019/261

01.01.2020
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering
21.12.2014

2018/020

01.01.2020
Omnibus I-direktivet 2010 om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
01.12.2011

2018/092

01.01.2020
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av solvens- og tilsynsordningen i Sveits
01.01.2016

2018/062

01.08.2019
29.10.2018
Omnibus II-direktivet 2014 om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet
01.01.2016

2018/247

01.08.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
14.03.2019

2019/036

29.03.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
24.12.2017

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond
20.04.2017

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser
24.03.2016

2018/255

06.12.2018
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
01.01.2015

2018/254

06.12.2018
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av tillegg til prospekter
05.05.2014

2018/253

06.12.2018
Shortsalgforordningen: korrigering til utfyllende bestemmelser
12.02.2015

2016/204

01.02.2017
Den europeiske banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser om overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank
30.10.2013

2016/199

01.10.2016
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
20.06.2013

2016/203

01.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
01.06.2011

2016/203

01.10.2016
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2015

2016/151

09.07.2016
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser
31.01.2014

2014/283

01.09.2015
Opplysningskrav for konvertible og ombyttbare gjeldspapirer
28.08.2013

2014/129

28.06.2014
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse
19.12.2013

2014/128

28.06.2014
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet
15.09.2012

2013/082

04.05.2013
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2012

2013/016

02.02.2013
Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer - CRD III) om endringer til direktivene om kapitalkrav og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik
01.01.2011

2012/019

01.11.2012
Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2010/120

01.11.2012
Ansvarsforsikring for motorvogn: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2012

2012/148

14.07.2012
Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer) (CRD II) endringsbestemmelser til kapitalkravregelverket for å øke finansstabiliteten
31.12.2010

2010/085

01.01.2012
Kapitaldekningsdirektivet: utelukkelse av SID Bank i Slovenia
01.07.2010

2001/077

02.07.2011
Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
01.10.2007

2008/066

01.11.2010
Krav til investeringsselskapers og kredittinstitusjoners kapitalgrunnlag (gjennomføringsbestemmelser)
31.12.2010

2009/106

31.12.2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
01.01.2015

2018/021

01.01.2020
01.01.2019
Forsikringsdirektivet (Solvens II)
01.11.2012

2011/028

01.01.2016
Hvitvaskingsdirektivet (fjerde) 2015
26.06.2017

2018/249

01.08.2019
15.10.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: endringsbestemmelser om grensene for ukentlig posisjonsrapportering
29.03.2021

2021/245

25.09.2021
30.09.2021
Markedsmisbruksdirektivet 2003 om innsidehandel
12.10.2004

2004/038

01.06.2005
Betalingsdirektivet 2011 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
16.03.2013

2012/055

01.05.2013
16.03.2013
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer
20.01.2007

2005/120

01.06.2007
01.11.2007
Livsforsikringsdirektivet 2002
19.02.2002

2004/060

27.04.2004
Betalingstjenestedirektivet 2007 (PSD 1)
01.11.2009

2008/114

01.11.2011
01.11.2009
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
10.03.2021

2021/214

10.07.2021
16.08.2021
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
26.06.2020

2021/213

10.07.2021
16.08.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): justering av visse likviditetsgrenser og handelsprosentiler
15.04.2021

2021/217

10.07.2021
12.08.2021
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringer til utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
30.01.2021

2021/219

10.07.2021
11.08.2021
Europeiske fond for sosialt entreprenørskap: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
11.12.2019

2020/066

01.08.2021
01.08.2021
Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
11.12.2019

2020/066

01.08.2021
01.08.2021
Bruk av e-post ved registrering av entreprenørskapsfond
07.06.2014

2018/064

01.08.2021
01.08.2021
Bruk av e-post ved registrering av venturekapitalfond
07.06.2014

2018/064

01.08.2021
01.08.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA
17.02.2021

2021/218

10.07.2021
14.07.2021
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger i forbindelse med en overtakelsestransaksjon
15.04.2021

2021/216

10.07.2021
13.07.2021
Krav til og vilkår for investeringsforetak
01.11.2007

2007/021

01.06.2008
01.11.2007
Ansvarsforsikring for motorvogn (5. motorvognforsikringsdirektiv)
11.06.2007

2006/086

01.03.2008
11.06.2007
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
30.03.2019

2019/260

01.03.2021
02.07.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2021 - 29.6.2021
31.03.2021

2021/170

12.06.2021
29.06.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2020 - 30.3.2021
31.12.2020

2021/146

24.04.2021
29.06.2021
Forsikringsdirektivet (Solvens II): retting av tsjekkisk språkversjon av utfyllende bestemmelser
15.04.2021

2021/169

12.06.2021
29.06.2021
Europeiske venturekapitalfond (EuVECA)
22.07.2013

2018/064

01.08.2021
01.08.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om Singapore
20.12.2020

2021/173

12.06.2021
28.06.2021
Europeiske fond for sosialt entreprenørskap (EuSEF)
22.07.2013

2018/064

01.08.2021
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne
09.10.2004

2003/047

09.10.2004
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
17.09.2020

2021/172

12.06.2021
14.06.2021
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
17.09.2020

2021/172

12.06.2021
14.06.2021
Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer
27.10.2009

2011/117

01.11.2011
01.11.2011
Verdipapirsentralforordningen (CSDR)
01.01.2015

2019/018

01.01.2020
01.01.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer
26.04.2019

2020/016

01.06.2021
02.06.2021
Prospektdirektivet om verdipapirer
01.07.2005

2004/073

01.07.2005
Krisehåndteringsdirektivet 2017 (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
29.12.2018

2019/305

01.07.2021
01.07.2021
Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir
11.12.1999

1999/053

01.02.2000
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak
30.03.2020

2021/147

24.04.2021
28.04.2021
Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2002/167

31.12.2010
25.05.2004
Tredje skade- og livsforsikringsdirektiv om annen forsikring enn livsforsikring
01.07.1994
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser om anvendelsestidspunkt for visse prosedyrer
18.02.2021

2021/117

20.03.2021
31.03.2021
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om ikrafttredelse av clearingplikten for visse kontrakter
18.02.2021

2021/117

20.03.2021
31.03.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.9.2020 - 30.12.2020
30.09.2020

2021/049

06.02.2021
25.03.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.6.2020 - 29.9.2020
30.06.2020

2021/048

06.02.2021
25.03.2021
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om plassering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
25.06.2020

2021/047

06.02.2021
25.03.2021
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - retting av visse språkversjoner
07.06.2020

2021/046

06.02.2021
25.03.2021
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon
30.07.2020

2021/045

06.02.2021
25.03.2021
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet
01.01.2011

2016/199

01.10.2016
01.01.2016
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
29.12.2019

2021/114

20.03.2021
19.03.2021
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
24.12.2019

2021/114

20.03.2021
19.03.2021
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: fjerning av Mongolia fra listen over høyrisikotredjeland med strategiske mangler
07.02.2021

2021/116

20.03.2021
19.03.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
10.07.2019

2020/160

24.10.2020
16.03.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore
03.04.2019

2020/160

24.10.2020
16.03.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen
09.04.2019

2020/160

24.10.2020
16.03.2021
Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser
09.04.2019

2020/160

16.03.2021
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer
14.12.2017

2020/160

24.10.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
19.01.2020

2020/158

24.10.2020
16.02.2021
Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse
27.12.2003

2004/106

01.09.2005
01.07.2004
Konglomeratdirektivet: endringsbestemmelser om tilsyn med finansielle konglomerater
31.12.2015

2021/055

06.02.2021
09.02.2021
Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter
01.01.2018

2019/190

18.12.2019
20.12.2019
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
01.01.2021

2020/241

30.12.2020
01.01.2021
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2020 - 29.6.2020
31.03.2020

2020/212

12.12.2020
18.12.2020
Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser
08.07.2019

2020/156

24.10.2020
18.12.2020
Kollektive investeringsfond (UCITS)
01.07.2011

2010/120

01.11.2012
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA
20.07.2017

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
28.02.2018

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon
03.07.2016

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om markedssonderinger og videreformidling av informasjon
03.07.2016

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om videreformidling av informasjon som ledd i markedssonderinger
03.07.2016

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringsbestemmelser om innrapportering av ledende ansattes transaksjoner
03.07.2016

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om innsending av rapporter til myndighetene
03.07.2016

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsiderlister
03.07.2016

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser knyttet til forebyggging av misbruk
03.07.2016

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om investeringsanbefalinger
03.07.2016

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om krav til tilbakekjøpsprogrammer og stabilitetstiltak
03.07.2016

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om notifiseringer
03.07.2016

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
03.07.2016

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
03.07.2016

2019/306

01.01.2021
01.03.2021
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (revisjon)
02.07.2014

2019/259

01.01.2021
01.03.2021
Kapitalkravsforordningen (CRR)
01.01.2014

2019/079

01.01.2020
01.01.2016
Betalingsdirektivet 2000 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
08.08.2002

2003/048

01.02.2004
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
01.01.2021

2020/161

01.01.2021
26.10.2020
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering
11.10.2019

2020/160

24.10.2020
11.03.2021
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR)
03.01.2018

2019/078

03.12.2019
01.01.2018
Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser
03.09.2019

2020/133

26.09.2020
26.09.2020
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om kontaktpunkter for utstedere av elektroniske penger og betalingstjenesteytere
30.08.2018

2020/132

26.09.2020
26.09.2020
EMIR I-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
16.08.2012

2016/206

01.07.2017
Innskuddsgarantidirektivet 1994
01.07.1995

1994/018

01.07.1995
Prospektforordningen 2017 om verdipapirer
20.07.2017

2019/084

29.06.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler
08.07.2020

2020/106

15.07.2020
16.07.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
03.04.2014

2019/080

01.01.2020
31.12.2019
e-pengedirektivet
30.04.2011

2010/120

01.11.2012
01.01.2012
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2019 - 30.3.2020
31.12.2019

2020/079

13.06.2020
06.07.2020
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
30.12.2019

2020/078

13.06.2020
06.07.2020
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger som brukes til justering for utsatte skatters tapsabsorberende evne
01.01.2020

2020/078

13.06.2020
06.07.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser
28.11.2019

2020/042

21.03.2020
30.06.2020
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
08.07.2019

2020/041

21.03.2020
30.06.2020

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Andre livsforsikringsdirektiv (1990)
20.11.1992
01.01.1994
Samordning av lover og forskrifter om rettshjelpsforsikring
01.01.1990