Beslutningsprosessen: finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester - Beslutningsprosessen: finansielle tjenester
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om rapportering
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
Hensyn til bærekraftighet ved investeringsråd og porteføljeforvaltning (ESG-vurderinger)
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om angivelse av økonomisk nedtur
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, børsomsatte fond, sertifikater m.m.: endringsbebstemmelser
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kriterier for utpeking av sentrale kontaktpunkt
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
Kapitaldekningsdirektivet; gjennomføringsbestemmelser om informasjon som skal fremskaffes ved godkjenning av kredittinstitusjoner
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
Utfyllende bestemmelser til MiFID om suspensjon og strykning av finansielle instrumenter
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom ESMA og nasjonale myndigheter
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om konformitetserklæring
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Pilotordning for utprøving av handel med kryptoaktiva basert på distribuert ledger-teknologi
Digital finans: endringsbestemmelser knyttet til kryptoaktiva og operasjonell sikkerhet
EU-rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle sikkerhet
Europeisk rammeverk for markeder for kryptoaktiva
Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om visse tredjeland og betegnelse på erstatningsreferansverdier
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
EU-rammeverk for folkefinansiering (crowdfunding)
Euroforordningen: betalinger over landegrensene (kodifisering)
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser
Misligholdte lån (NPL): bestemmelser om kredittjenestefirmaer, kredittkjøpere og gjenvinning av sikkerhet
Verdipapirer med sikkerhet i statsobligasjoner
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering
Overdragelse av krav over grensene: gjeldende lov om tredjeparter

Vedtatte EU-rettsakter under vurdering av EØS/EFTA-landene for innlemmelse i EØS-avtalen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Nosnia-Hercegovina
19.10.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
27.06.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om gebyrer til ESMA for sentrale motparter etablert i tredjeland
22.09.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av tredjelands sentrale motparters mulige påvirkning av finansiell stabilitet i EU
22.07.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av sentrale motparter i tredjeland
22.09.2020
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
17.09.2020
Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
17.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om søknader om registrering som verdipapiriseringsregister og eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister
23.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger
23.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om innsamling, bruk og kontroll av data
23.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger ved søknader om registrering av registre
23.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger
23.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring
23.09.2020
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om informasjonsplikt
23.09.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
10.07.2019
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
27.08.2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.6.2020 - 29.9.2020
30.06.2020
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - retting av dansk og tysk versjon
30.07.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringer til utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
26.06.2020
EU-rammeverk for fremme av bærekraftige investeringer
11.07.2020
Erverv av jordbruksareal i Kroatia: forlengelse av overgangsperiode
17.06.2020
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om plassering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
25.06.2020
Behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering
16.04.2020
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om tiltak som i tilstrekkelig grad minsker motpartsrisiko for obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirisering
16.04.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
24.12.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om homogeniteten av underliggende eksponeringer
26.11.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak
30.03.2020
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter - retting av visse språkversjoner
07.06.2020
Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer
18.09.2016
Verdipapiriseringsforordningen
01.01.2019
OMF-direktivet om utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
08.07.2022
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
08.07.2022
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
29.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
01.01.2020
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
30.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Solvens II-, MiFID II- og hvitvaskingsdirektivene
30.06.2020
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EMIR II om sentrale motparter (CCP)
01.01.2020
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er
31.12.2019
Investeringer og risiki: offentliggjøring av opplysninger om bærekraftighet
10.03.2021
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser
18.06.2019
Tilsyn med verdipapirforetak
26.06.2021
Soliditetskrav til verdipapirforetak
25.12.2019
Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
02.08.2021
Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond
01.08.2019
Rapportering og transparens av verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR)
12.01.2016
Tjenestepensjonsdirektivet (revisjon)
13.01.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
27.06.2019
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
28.12.2020
Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser
28.12.2020
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om sanskjoner, tiltak og undersøkelser
11.04.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser om søknader om registrering og utvidelse av registreringen
11.04.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser
11.04.2019
Transaksjonsregistre: innrapportering av opplysninger om verdipapirfiansieringstransaksjoner
11.04.2019
Transaksjonsregistre: krav til søknad om registrering
11.04.2019
Transaksjonsregistre: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til opplysninger
11.04.2019
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om gebyrer ilagt av ESMA
11.04.2019
Transaksjonsregistre: supplerende bestemmelser om innsamling, verifisering og offentliggjøring av data om verdipapirfinansieringstransaksjoner
11.04.2019
Transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av søknader om registrering
11.04.2019
Adgang til opplysninger om verdipapirfinansieringstransaksjoner som oppbevares i transaksjonsregistre
11.04.2019
Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som skal meldes til EBA-registeret
04.04.2019
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register innenfor området betalingstjenester
04.04.2019
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet (EMIR): endringsbestemmelser
17.06.2019
Euroforordningen om betalinger over landegrensene: endringsbestemmelser
18.04.2019
Rapportering og transparens av verdipapirtransaksjoner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
01.01.2019
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om verdipapirisering
01.01.2019
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om erklæring om kostnader
31.01.2018
Betalingskontodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsdokumentet om kostnader
31.01.2018
Betalingskontodirektivet: utfyllende bestemmelser om terminologi
31.01.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering
01.01.2019
Konglomeratdirektivet: endringsbestemmelser om tilsyn med finansielle konglomerater
31.12.2015
Innskuddsgarantidirektivet (revisjon): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner
03.07.2015
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: regler og prosedyrer
19.08.2014
Arbeidsmarkedspensjonsordninger: rapportering om nasjonale bestemmelser av tilsynsmessig karakter
07.07.2014

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
01.01.2021
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett
14.03.2019
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore
03.04.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen
09.04.2019
Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser
09.04.2019
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering
11.10.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer
14.12.2017
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2020 - 29.6.2020
31.03.2020
Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser
08.07.2019
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilpasning av grunnbeløpene i euro
13.06.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
19.01.2020
Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
30.10.2019
Europeiske venturkapitalfond og fond for soialt entreprenørskap: endringsbestemmelser
01.03.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner
30.04.2020
Europeisk personlig pensjonsordning
Innskuddsgarantidirektivet (endring): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Supplerende tilsyn med finansielle konglomerater
10.06.2013

2020/131

Europeiske langsiktige investeringsfond
09.12.2015

2020/019

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser
26.11.2015

2020/081

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om ajourføring av elektronisk rapporteringsformat
01.01.2020

2020/082

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
01.01.2020

2020/082

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
27.11.2018

2020/080

Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
24.03.2019

2020/080

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om adgang til beskyttede opplysninger på EU-plan
20.09.2016

2020/082

Rapporteringsdirektivet for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om store beholdninger
26.11.2015

2020/082

Betalingstjenestedirektivet (PSD 2)
13.01.2018

2019/165

01.04.2019
Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
28.11.2019

2020/067

Europeiske fond for sosialt entreprenørskap: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
11.12.2019

2020/066

Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
11.12.2019

2020/066

Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
01.08.2018

2020/067

Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
01.01.2018

2020/067

Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
31.12.2016

2020/067

Femte hvitvaskingsdirektiv
10.01.2020

2020/063

Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
01.01.2018

2020/067

PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
31.12.2016

2020/067

Boliglånsdirektivet
21.06.2016

2019/125

Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser
12.04.2018

2020/019

Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal
21.07.2018

2020/022

Pengemarkedsfondsforordningen
20.07.2017

2020/022

Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser
21.07.2018

2020/022

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte engasjementer
26.04.2019

2020/016

Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
29.12.2018

2019/305

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/306

Forsikringsformidlingsdirektivet: endring av anvendelsesdato for utfyllende bestemmelser
26.04.2018

2019/304

Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om opplysningskrav og god forretningsskikk
23.02.2018

2019/304

Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til produkttilsyn og styring
23.02.2018

2019/304

Standardformat for presentasjon av forsikringsprodukter
01.09.2017

2019/304

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA
20.07.2017

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
28.02.2018

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om markedssonderinger og videreformidling av informasjon
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om videreformidling av informasjon som ledd i markedssonderinger
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringsbestemmelser om innrapportering av ledende ansattes transaksjoner
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om innsending av rapporter til myndighetene
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsiderlister
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser knyttet til forebyggging av misbruk
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om investeringsanbefalinger
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om krav til tilbakekjøpsprogrammer og stabilitetstiltak
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om notifiseringer
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
03.07.2016

2019/306

Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om varsling
07.01.2016

2019/306

Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger
15.08.2016

2018/063

01.01.2020
03.04.2018
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (revisjon)
02.07.2014

2019/259

Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris
30.03.2019

2019/260

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
26.07.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva
23.09.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om innholdsmessige krav til restruktureringsplan
12.09.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
28.07.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
21.06.2016

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: korrigering av utfyllende bestemmelser
01.01.2015

2019/237

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
01.01.2015

2019/237

Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter
01.12.2017

2019/165

Europeiske sosiale entreprenørskapsfond
22.07.2013

2018/064

Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsdato
23.02.2018

2018/214

Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)
23.02.2018

2018/214

Europeiske venturekapitalfond
22.07.2013

2018/064

Bruk av e-post ved registrering av entreprenørskapsfond
07.06.2014

2018/064

Bruk av e-post ved registrering av venturekapitalfond
07.06.2014

2018/064

Finansielle tjenester: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

Direktivendringer for økt stabilitet i finansmarkedet
30.06.2011

2010/050

01.01.2012

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
AIFM-direktivet: om forvaltning av alternative investeringsfond
22.07.2013

2016/202

01.10.2016
01.07.2014
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjestaters forhold ved behandling av eksponeringer
21.04.2019

2020/017

08.02.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser
26.05.2016

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko (korrigering)
28.10.2015

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Argentina
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Brasil
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Singapore
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Canada
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser om likeverdighet for Australia
19.08.2019

2019/310

14.12.2019
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utsatt anvendelsesdato
01.07.2016

2019/078

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): utsatt anvendelsesdato
01.07.2016

2019/078

03.12.2019
Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser
07.02.2018

2019/261

01.01.2020
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering
21.12.2014

2018/020

01.01.2020
Omnibus I-direktivet om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
01.12.2011

2018/092

01.01.2020
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av solvens- og tilsynsordningen i Sveits
01.01.2016

2018/062

01.08.2019
29.10.2018
Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet
01.01.2016

2018/247

01.08.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
14.03.2019

2019/036

29.03.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
24.12.2017

2019/085

03.12.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond
20.04.2017

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser
24.03.2016

2018/255

06.12.2018
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
01.01.2015

2018/254

06.12.2018
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av tillegg til prospekter
05.05.2014

2018/253

06.12.2018
Shortsalgforordningen: korrigering til utfyllende bestemmelser
12.02.2015

2016/204

01.02.2017
Den europeiske banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser om overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank
30.10.2013

2016/199

01.10.2016
Shortsalgforordningen: gjennomføringsbestemmelser
01.11.2012

2016/204

01.02.2017
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
20.06.2013

2016/203

01.10.2016
Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser
01.06.2011

2016/203

01.10.2016
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2015

2016/151

09.07.2016
Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser
31.01.2014

2014/283

01.09.2015
Opplysningskrav for konvertible og ombyttbare gjeldspapirer
28.08.2013

2014/129

28.06.2014
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse
19.12.2013

2014/128

28.06.2014
Forsikringsdirektivet (Solvens II): endringsbestemmelser om tidspunkt for gjennomføring og anvendelse av direktivet
15.09.2012

2013/082

04.05.2013
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser
01.01.2012

2013/016

02.02.2013
Endringer til direktivene om kapitaldekning og etablering og drift av kredittinstitusjon, inkludert tilsyn med avlønningspolitik
01.01.2011

2012/019

01.11.2012
Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring av kredittinstitusjoner
31.12.2010

2010/120

01.11.2012
Ansvarsforsikring for motorvogn: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2012

2012/148

14.07.2012
Revisjon av kapitalkravreglementet for å øke finansstabiliteten
31.12.2010

2010/085

01.01.2012
Kapitaldekningsdirektivet: utelukkelse av SID Bank i Slovenia
01.07.2010

2001/077

02.07.2011
Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
01.10.2007

2008/066

01.11.2010
Krav til investeringsselskapers og kredittinstitusjoners kapitalgrunnlag (gjennomføringsbestemmelser)
31.12.2010

2009/106

31.12.2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser
03.09.2019

2020/133

26.09.2020
26.09.2020
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om kontaktpunkter for utstedere av elektroniske penger og betalingstjenesteytere
30.08.2018

2020/132

26.09.2020
26.09.2020
EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre
16.08.2012

2016/206

01.07.2017
Markedsmisbruksdirektivet om innsidehandel
12.10.2004

2004/038

01.06.2005
Innskuddsgarantidirektivet
01.07.1995

1994/018

01.07.1995
Livsforsikringsdirektivet
19.02.2002

2004/060

27.04.2004
Prospektforordningen for verdipapirer
20.07.2017

2019/084

29.06.2019
Forsikringsdirektivet (Solvens II)
01.11.2012

2011/028

01.01.2016
Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
01.01.2015

2018/021

01.01.2020
01.01.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler
08.07.2020

2020/106

15.07.2020
16.07.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
03.04.2014

2019/080

01.01.2020
31.12.2019
Fjerde hvitvaskingsdirektiv
26.06.2017

2018/249

01.08.2019
15.10.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR)
01.01.2014

2019/079

01.01.2020
01.01.2016
Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner
16.03.2013

2012/055

01.05.2013
16.03.2013
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2019 - 30.3.2020
31.12.2019

2020/079

13.06.2020
06.07.2020
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
30.12.2019

2020/078

13.06.2020
06.07.2020
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger som brukes til justering for utsatte skatters tapsabsorberende evne
01.01.2020

2020/078

13.06.2020
06.07.2020
e-pengedirektivet
30.04.2011

2010/120

01.11.2012
01.01.2012
Betalingstjenestedirektivet
01.11.2009

2008/114

01.11.2011
01.11.2009
Fjernsalg av finansielle tjenesteytelser til forbrukerne
09.10.2004

2003/047

09.10.2004
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Forsikringsdirektivet: rettelse til rumensk utgave av utfyllende bestemmelser
28.11.2019

2020/042

21.03.2020
30.06.2020
Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser
08.07.2019

2020/041

21.03.2020
30.06.2020
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: forlengelse av overgangsordninger
08.12.2018

2020/064

01.05.2020
04.05.2020
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
30.04.2019

2020/064

01.05.2020
05.05.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder kapitalkrav for eksponeringer mot sentrale motparter
07.06.2018

2020/064

01.05.2020
04.05.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter
10.12.2017

2020/064

01.05.2020
04.05.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om indirekte clearingordninger
03.01.2018

2020/064

01.05.2020
05.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ekvivalens av Serbia og Sør-Korea ved behandling av eksponeringer
07.01.2020

2020/065

01.05.2020
04.05.2020
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdisetting ved tilsynsrapportering
01.12.2018

2020/064

01.05.2020
04.05.2020
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
11.11.2018

2020/064

01.05.2020
04.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referansemålingsporteføljer og rapportering
07.06.2018

2020/064

01.05.2020
04.05.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): rettelse av visse språkversjoner
18.01.2015

2020/064

01.05.2020
04.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av tillatelser til bruk av metoden med avansert måling for operasjonell risiko
26.07.2018

2020/064

01.05.2020
04.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i tredjeland
07.06.2018

2020/064

01.05.2020
04.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
01.03.2017

2020/064

01.05.2020
04.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beløpsgrenser for merking av engasjementer som misligholdtee
07.05.2018

2020/064

01.05.2020
04.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner
01.01.2018

2020/064

01.05.2020
04.05.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av pantsatte og ikke-pantsatte eiendeler
02.01.2018

2020/064

01.05.2020
04.05.2020
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt
29.12.2019

2020/020

01.05.2020
01.05.2020
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV)
01.01.2014

2019/079

01.01.2020
01.01.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referanseporteføljer, maler og instrukser til bruk ved rapportering
18.04.2019

2020/017

08.02.2020
31.03.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra tilsynsmyndighetene
25.06.2019

2020/017

08.02.2020
31.03.2020
Ansvarsforsikring for motorvogn
27.10.2009

2011/117

01.11.2011
01.11.2011
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
24.12.2019

2020/043

21.03.2020
23.03.2020
Prospektdirektivet - prospekt for verdipapirer
01.07.2005

2004/073

01.07.2005
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.2019 - 30.12.2019
30.09.2019

2020/015

08.02.2020
05.03.2020
Opprettelse av Den europeiske banktilsynsmyndighet
01.01.2011

2016/199

01.10.2016
01.01.2016
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Singapore
19.08.2019

2020/021

08.02.2020
17.02.2020
Referanseverdiforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om likeverdighet for Australia
19.08.2019

2020/021

08.02.2020
17.02.2020
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

2019/104

01.01.2020
17.02.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
22.05.2019

2020/018

08.02.2020
17.02.2020
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
14.03.2019

2019/037

01.01.2020
17.02.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
31.03.2016

2019/083

01.01.2020
17.02.2020
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
10.06.2017

2019/083

01.01.2020
31.12.2019
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter
30.06.2017

2019/083

01.01.2020
17.02.2020
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse
04.01.2017

2019/083

01.01.2020
17.02.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsinnretninger
01.04.2017

2019/083

01.01.2020
17.02.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om De forente arabiske emirater
05.01.2017

2019/083

01.01.2020
17.02.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Dubai International Financial Centre
05.01.2017

2019/083

01.01.2020
17.02.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Brasil
05.01.2017

2019/083

01.01.2020
17.02.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
05.01.2017

2019/083

01.01.2020
17.02.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om New Zealand
05.01.2017

2019/083

01.01.2020
17.02.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India
05.01.2017

2019/083

01.01.2020
17.02.2020
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
13.12.2016

2019/083

01.01.2020
06.01.2020
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater
04.01.2017

2019/083

01.01.2020
17.02.2020
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
11.06.2016

2019/083

01.01.2020
31.12.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont for likvideringsperiode
15.06.2016

2019/083

01.01.2020
17.02.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital
15.12.2015

2019/083

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital
12.06.2015

2019/083

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
15.12.2014

2019/083

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
05.06.2014

2019/081

01.01.2020
31.12.2019
Tredje direktiv om annen forsikring enn livsforsikring
01.07.1994
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner
03.01.2018

2019/085

03.12.2019
01.01.2018
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR)
03.01.2018

2019/078

03.12.2019
01.01.2018
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse ved avvikling
10.03.2018

2019/187

01.01.2020
23.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av aktiva og gjeld
29.03.2018

2019/187

01.01.2020
23.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld
22.03.2018

2019/187

01.01.2020
23.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om avtalebeskyttelse ved eiendomsoverføring
09.06.2017

2019/187

01.01.2020
23.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om beskrivelsen av avtaler om konsernintern finansiell støtte
30.06.2016

2019/018

01.01.2020
23.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre
14.10.2016

2019/019

01.01.2020
23.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om verdifastsettelse av gjeld som stammer fra derivater
12.09.2016

2019/187

01.01.2020
23.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
09.06.2016

2019/187

01.01.2020
23.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: tilordningstabeller for samsvar mellom kredittrisikovurderinger og risikoklasser
15.05.2018

2019/083

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering
20.09.2017

2019/083

01.01.2020
31.12.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering
01.01.2018

2019/083

01.01.2020
31.12.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter
28.07.2017

2019/083

01.01.2020
31.12.2019
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV): gjennomføringsbestemmelser om konsultasjon ved planlagte erhvervelser av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter
06.04.2017

2019/083

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
10.01.2016

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
22.12.2016

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om IFRS 9
01.01.2018

2019/079

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om ytterligere utgående pengestrømmer
28.02.2017

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurderingsstandarder
23.02.2017

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om kredittrisiko ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
01.11.2016

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
01.12.2016

2019/080

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om unntak fra datakravet
03.02.2017

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om hovedindeks og godkjente børser
04.10.2016

2019/082

01.01.2020
31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
09.09.2016

2019/083

01.01.2020
31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om leverage ratio
23.09.2016

2019/080

01.01.2020
31.12.2019

Sider

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ikke lenger i kraft

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Andre livsforsikringsdirektiv
20.11.1992
01.01.1994
Samordning av lover og forskrifter om rettshjelpsforsikring
01.01.1990