Kapitalkravsdirektivet 2006 (endringer) (CRD II) endringsbestemmelser til kapitalkravregelverket for å øke finansstabiliteten

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/111/EF av 16. september 2009 som endrer direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF og 2007/64/EF angående banker knyttet til sentrale institusjoner, visse egenkapitalspørsmål, høy risiko, overvåkingstiltak og krisehåndtering

Directive 2009/111/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Directives 2006/48/EC, 2006/49/EC and 2007/64/EC as regards banks affiliated to central institutions, certain own funds items, large exposures, supervisory arrangements, and crisis management

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island 11.11.2011: ikrafttredelse 1.1.2012

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra Kommisjonens forslag, dansk utgave)

Et enkelt finansielt marked i EU er en nøglefaktor til fremme af den europæiske økonomis konkurrenceevne og nedbringelse af virksomhedernes kapitalomkostninger. Formålet med handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser 1999-2005 var at skabe grundlaget for et stærkt finansielt marked i EU ved at forfølge tre strategiske målsætninger:

• sikre et indre marked for finansielle engrostjenester
• åbne og sikre detailmarkeder og
• de mest avancerede forsigtighedsbestemmelser og tilsyn.

I denne forbindelse blev der på grundlag "Basel II" G-10-aftalen vedtaget et nyt regelsæt om kapitalkrav i juni 2006 i form af kapitalkravsdirektivet; dette omfatter direktiverne 2006/48/EF og 2006/49/EF. Det overordnede mål med det aktuelle forslag er at sikre, at effektiviteten af kapitalkravsdirektivet ikke bringes i fare. Revisionen vedrører:

• revisioner af bestemmelser fra tidligere direktiver som f.eks. ordningen vedrørende store engagementer og banknetværks undtagelse fra forsigtighedsreglerne

• fastsættelse af principper og regler, der ikke var blevet formaliseret på EU-plan, som f.eks. behandling af hybride kapitalinstrumenter som en del af den oprindelige egenkapital

• tydeliggørelse af tilsynsrammerne i forbindelse med krisestyring og etablering af kollegier, som skal øge såvel tilsynets effektivitet som dets omkostningseffektivitet.

Revisionen af visse andre områder er et resultat af turbulensen på finansmarkedet, der begyndte i 2007, og sigter mod at sikre en passende beskyttelse af kreditorinteresser og en generel finansiel stabilitet.

Uoverensstemmelser, der er blevet påvist i løbet af gennemførelsen af kapitalkravsdirektivet i national ret, skal tages op for at sikre, at effektiviteten af de underliggende mål i kapitalkravsdirektivet ikke bringes i fare. Størstedelen af disse er af teknisk art og er omfattet af separate komitologiforanstaltninger.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.10.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.09.2009
Gjennomføringsfrist i EU
31.10.2010
Anvendelsesdato i EU
31.12.2010
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 25.6.2015, p. 34-56
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.07.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island og Liechtenstein
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0111
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro