Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1624 av 23. oktober 2018 om fastsettelse av tekniske gjennomføringstandarder for framgangsmåter, standardskjemaer og -maler for framlegging av opplysninger i forbindelse med omstruktureringsplaner for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU, og om oppheving av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1624 of 23 October 2018 laying down implementing technical standards with regard to procedures and standard forms and templates for the provision of information for the purposes of resolution plans for credit institutions and investment firms pursuant to Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council, and repealing Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1066

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 12.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen fastsetter krav til årlig rapportering av opplysninger i forbindelse med utarbeidelse av krisetiltaksplaner (og MREL) for kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak. Prosedyrer, standardformularer og skjemaer for rapportering fremgår av forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kunne tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil medføre noe kostnader knyttet til investeringer i IT-/rapporteringssystemer for foretakene.

Sakkyndige instansers merknader
SU kapitalbevegelse og finansielle tjenester finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er ikke behov for spesielle vurderinger fra norsk side. Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
EU-kommisjonens gjennomføringsforordning ble vedtatt og publisert i EU-tidende 7. november 2018. Forordningen trådte i kraft 27. november 2018 og erstatter forordning 2016/1066. Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at BRRD er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
17.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.10.2018
Anvendelsesdato i EU
27.11.2018
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
12.06.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/59/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1624
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro