Opplysningskrav for konvertible og ombyttbare gjeldspapirer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 759/2013 av 30. april 2013 som endrer forordning (EF) nr. 809/2004 med hensyn til opplysningskrav for konvertible og ombyttbare gjeldspapirer

Commission delegated Regulation (EU) No 759/2013 of 30 April 2013 amending Regulation (EC) No 809/2004 as regards the disclosure requirements for convertible and exchangeable debt securities

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 22.09.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 (Prospektforordningen) oppstiller minstekrav til opplysninger som skal inntas i EU-/EØS-prospekt for omsettelige verdipapirer. Foreliggende kommisjonsforordning (759/2013) er en endringsforordning til Prospektforordningen med hensyn til opplysningskrav for konvertible obligasjoner og andre gjeldsinstrumenter som gir en rett til ombytting i utsteders egenkapital. Innholdskrav som følger av registreringsdokumentet for aksjer skal oppfylles både i aksjeprospekter og prospekter for andre omsettelige verdipapirer tilsvarende aksjer, men også for andre verdipapirer som kan konverteres til eller byttes inn i utsteders egenkapital, når de underliggende aksjene ikke er notert på et regulert marked. Forenklet regelsett for tegningsrettsemisjoner i noterte selskaper, små- og mellomstore bedrifter og selskaper med lav markedsverdi, jf. Kommisjonsforordning 486/2012, skal også komme til anvendelse ved tegningsrettsemisjoner for gjeldsinstrumenter som er konvertible/ombyttbare til utsteders aksjer, og for konvertible/ombyttbare gjeldsinstrumenter utstedt av små- og mellomstore bedrifter, samt selskaper med lav markedsverdi, jf. verdipapirforskriften § 7-20 flg.

Kombinasjonstabellen i Prospektforordningens vedlegg XVIII erstattes derfor med en revidert kombinasjonstabell, herunder ny del II, som hensyntar ovennevnte.

Vurdering
Forordningen antas å være EØS-relevant.

Ved en eventuell innlemmelse i EØS-avtalen vil gjennomføring i norsk rett kreve endring i verdipapirforskriften § 7-13 (1).

Status
Forordning 759/2013 ble vedtatt av EU-kommisjonen 30. april 2013 og trådte i kraft 28. august 2013, 20 dager etter offentliggjøringen i Official Journal of the European Union (vol.56).

Forordningen er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.04.2013
Anvendelsesdato i EU
28.08.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.05.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
22.09.2014
Høringsfrist
04.11.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0759
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro