Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om produkttilsyns- og produktstyringskrav

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2358 av 21. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 med hensyn til produkttilsyns- og produktstyringskrav for forsikringsforetak og forsikringsdistributører

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2358 of 21 September 2017 supplementing Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council with regard to product oversight and governance requirements for insurance undertakings and insurance distributors

Siste nytt

EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt, direktiv (EU) 2016/97, ratifisert av Norge 22.12.2021 (og tidligere av Island og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 1.2.2022. Norsk forskrift kunngjort 23.12.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen inneholder utfyllende regler/nivå 2-regler til forsikringsdistribusjonsdirektivet (direktiv (EU) 2016/97). Formålet er å bidra til forbrukerbeskyttelse og like konkurransevilkår.

Forsikringsdistribusjonsdirektivet stiller krav til at forsikringsforetak og forsikringsformidlere som produserer forsikringer for salg til kunder skal ha systemer for egen godkjennelse av nye forsikringsprodukter. Kravene gjelder også for vesentlige endringer av eksisterende produkter. Godkjennelsesprosedyren må skje før forsikringsproduktet markedsføres og selges til kundene. Godkjennelsesprosessen skal være forholdsmessig og hensiktsmessig ut fra forsikringsproduktets art. Denne forordningen gir utfyllende regler til direktivets krav.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forsikringsdistribusjonsdirektivet er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett, vil forordningen bli gjennomført i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift (dvs at det i forskrift med hjemmel i lov tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med eventuelle tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter, foretak eller forbrukere, utover det som følger av hovedrettsakten (forsikringsdistribusjonsdirektivet).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er behov for tekniske tilpasninger når det gjelder ikrafttredelsestidspunkt.

Status
De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA/ESMA/EIOPA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.09.2017
Anvendelsesdato i EU
23.02.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv (EU) 2016/97)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.02.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
23.11.2021
Høringsfrist
13.12.2021
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.12.2021
Anvendes fra i Norge
01.01.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2358
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro