Lettere distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/955 av 27. mai 2021 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 med hensyn til skjemaer, modeller, prosedyrer og tekniske ordninger for publisering og notifisering av omsetningregler, avgifter og gebyrer, og spesifiering av opplysninger som skal gjøres tilgjengelig om opprettelse og drift av den sentrale databasen for grenseoverskridende omsetning av alternative investeringsfond (AIF) og investeringsinstitutter (UCITS), samt skjemaer, modeller og prosedyrer for bekjentgjøring av slike opplysninger

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/955 of 27 May 2021 laying down implementing technical standards for the application of Regulation (EU) 2019/1156 of the European Parliament and of the Council with regard to the forms, templates, procedures and technical arrangements for the publications and notifications of marketing rules, fees and charges, and specifying the information to be communicated for the creation and maintenance of the central database on cross-border marketing of AIFs and UCITS, as well as the forms, templates and procedures for the communication of such information

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Det bør sikres, at de oplysninger, som de kompetente myndigheder skal offentliggøre på deres websteder om gældende nationale love og administrative bestemmelser vedrørende markedsføringskrav for alternative investeringsfonde (AIF'er) og institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), er sammenlignelige. De kompetente myndigheder bør derfor anvende modeller til offentliggørelse af sådanne oplysninger.

(2) Sammendragene af de gældende nationale love og administrative bestemmelser vedrørende markedsføringskrav for AIF'er og investeringsinstitutter bør være let tilgængelige. De kompetente myndigheder bør derfor offentliggøre disse sammendrag på samme webside, som de gældende nationale love og administrative bestemmelser offentliggøres på. Sådanne sammendrag bør være klare, kortfattede og let forståelige.

(3) Forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF'er), forvaltere af europæiske venturekapitalfonde (EuVECA), forvaltere af europæiske sociale iværksætterfonde (EuSEF) og investeringsinstitutters administrationsselskaber bør på forhånd kunne vurdere de samlede omkostninger ved grænseoverskridende aktiviteter i hver medlemsstat. For at sikre sammenlignelighed mellem de gebyrer og afgifter, som de kompetente myndigheder opkræver for at udføre deres opgaver i forbindelse med sådanne grænseoverskridende aktiviteter, bør disse gebyrer og afgifter eller de væsentlige elementer til beregning af sådanne gebyrer eller afgifter fremlægges i form af en tabel.

(4) Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) bør kunne kontrollere, om den har modtaget alle oplysninger om nationale bestemmelser vedrørende markedsføringskravene for AIF'er og investeringsinstitutter og om sammendragene heraf og om de gebyrer og afgifter, der opkræves i forbindelse med FAIF'ers, EuVECA-forvalteres, EuSEF-forvalteres og investeringsinstitutters administrationsselskabers grænseoverskridende aktiviteter. ESMA bør ligeledes kunne kontrollere, om disse oplysninger er fuldstændige og ajourførte. De kompetente myndigheder bør derfor, når de underretter ESMA om linkene til de websteder, hvor disse oplysninger kan findes, anvende standardformularer.

(5) Både ESMA og de kompetente myndigheder bør udpege et enkelt kontaktpunkt med henblik på fremsendelse og modtagelse af oplysninger om links til deres websteder, hvor der offentliggøres oplysninger om nationale bestemmelser vedrørende markedsføringskrav for AIF'er og investeringsinstitutter.

(6) I henhold til artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1156 skal ESMA senest den 2. februar 2022 på sit websted offentliggøre en central database med alle AIF'er, FAIF'er, EuSEF-forvaltere, EuVECA-forvaltere, investeringsinstitutter og investeringsinstitutters administrationsselskaber, der markedsføres i en anden medlemsstat end hjemlandet. Oplysninger fra de kompetente myndigheder skal indføres i den centrale database senest fem arbejdsdage efter udgangen af hvert kvartal, der slutter den 31. marts, den 30. juni, den 30. september og den 31. december. Derfor bør eventuelle krav vedrørende de kompetente myndigheders indførelse af sådanne oplysninger i den centrale database ikke begynde at finde anvendelse før den 2. februar 2022.

(7) For at den underretningsportal, der er omhandlet i artikel 13, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1156, kan fungere gnidningsløst, er det nødvendigt, at de tekniske ordninger omfatter muligheden for at uploade ledsagende data til underretningsportalen. ESMA bør sikre fuldstændigheden, integriteten og fortroligheden af de oplysninger, der inkorporeres i underretningsportalen.

(8) Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, da de fastsætter standardformularer, -modeller og -procedurer for underretning af ESMA om oplysninger vedrørende grænseoverskridende distribution af AIF'ers og investeringsinstitutter og de kompetente myndigheders offentliggørelse af sådanne oplysninger på deres websteder. For at sikre sammenhæng i fastsættelsen af standardformularerne og på grund af de betydelige indbyrdes forbindelser mellem bestemmelserne i denne forordning bør disse bestemmelser samles i én enkelt forordning.

(9) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(10) ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om bestemmelserne i det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning. ESMA har imidlertid ikke gennemført en høring om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der præciserer standardformularerne, -modellerne og -procedurerne for de nationale kompetente myndigheders meddelelse af oplysninger i forbindelse med de nationale bestemmelser vedrørende markedsføringskrav og i forbindelse med lovbestemte gebyrer og afgifter i forbindelse med FAIF'ers, EuVECA-forvalteres, EuSEF-forvalteres og investeringsinstitutters administrationsselskabers grænseoverskridende aktiviteter, og om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, der præciserer de oplysninger, som de kompetente myndigheder skal meddele, og formularerne, modellerne og procedurerne for de kompetente myndigheders meddelelse af oplysninger til ESMA med henblik på oprettelsen og ajourføringen af den centrale database om grænseoverskridende markedsføring af AIF'er og investeringsinstitutter samt om de tekniske ordninger for underretningsportalens funktion, da det ville være meget uforholdsmæssigt at indhente interessenternes synspunkter om bestemmelser, der kun berører ESMA og de kompetente myndigheder.

(11) Anvendelsen af denne forordnings bestemmelser om ophævelse af nationale bestemmelser vedrørende markedsføringskrav bør bringes i overensstemmelse med anvendelsesdatoen for artikel 4 og 5 i forordning (EU) 2019/1156, som vedrører denne forpligtelse. Anvendelsen af denne forordnings bestemmelser om oplysninger, der skal meddeles ESMA med henblik på oprettelsen og ajourføringen af den centrale database, bør bringes i overensstemmelse med anvendelsesdatoen for artikel 12, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1156, som vedrører denne forpligtelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.05.2021
Anvendelsesdato i EU
05.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet