EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om tiltak som i tilstrekkelig grad minsker motpartsrisiko for obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirisering

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/447 av 16. desember 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for fastsettelsen av kriterier for opprettelse av ordninger som i tilstrekkelig grad begrenser motpartskredittrisikoen knyttet til obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapiriseringer, og om endring av delegert forordning (EU) 2015/2205 og (EU) 2016/1178

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/447 of 16 December 2019 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the specification of criteria for establishing the arrangements to adequately mitigate counterparty credit risk associated with covered bonds and securitisations, and amending Delegated Regulations (EU) 2015/2205 and (EU) 2016/1178

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2020)

Sammendrag av innhold
I kommisjonsforordningen presiseres kriterier som fastsetter hvilke ordninger som i tilstrekkelig grad minsker motpartskredittrisiko forbundet obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirisering. I tillegg oppheves artikkel 1(2) i kommisjonsforordningene (EU) nr 2015/2205 og (EU) nr 2016/1178 da bestemmelser som dekker samme forhold er tilføyet i forordning (EU) nr. 648/2012 ved forordning (EU) nr. 2017/2402. Sistnevnte forordning er ikke tatt inn i norsk rett p.t.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsforordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsforordningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Det vises til omtale i sammendraget over. Det er behov for teknisk tilpasning fordi kommisjonsforordningen opphever bestemmelser som i EU nå er tatt inn på nivå 1 i EMIR ved forordning (EU) nr 2017/2402 og denne forordningen er ikke tatt inn i EØS-avtalen p.t. Ikrafttredelsen av kommisjonsforordningen må derfor lenkes til ikrafttredelsen av forordning (EU) nr 2017/2402.

Status
ommisjonsforordningen er vedtatt 16.desember 2019, publisert i Official Journal 27. mars 2020. Den er ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå. Den opphever bestemmelser som ble tilføyet i forordning (EU) nr. 648/2012 ved forordning (EU) 2017/2402, som ikke er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.12.2019
Anvendelsesdato i EU
16.04.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet