Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om avgifter som gjelder for ESMAs tilsyn med visse administratorer av referanseverdier

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/805 av 16. februar 2022 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 ved å spesifisere avgifter som gjelder for Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighets tilsyn med visse administratorer av referanseverdier

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/805 of 16 February 2022 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council by specifying fees applicable to the supervision by the European Securities Markets Authority of certain benchmark administrators

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.5.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 48l i forordning (EU) 2016/1011 skal ESMA pålægge administratorer af kritiske benchmarks og tredjelandsbenchmarkadministratorer gebyrer i forbindelse med ansøgninger om godkendelse i henhold til artikel 34 og for anerkendelse i henhold til nævnte forordnings artikel 32 og årlige gebyrer i forbindelse med varetagelsen af dens opgaver i overensstemmelse med nævnte forordning vedrørende kritiske benchmarks og anerkendte tredjelandsbenchmarkadministratorer. I henhold til artikel 48l, stk. 2, i forordning (EU) 2016/1011 skal sådanne gebyrer stå i et rimeligt forhold til den pågældende benchmarkadministrators omsætning og dække alle ESMA's omkostninger i forbindelse med godkendelse eller anerkendelse og varetagelsen af dens opgaver i forbindelse med administratorer af kritiske benchmarks og tredjelandsbenchmarkadministratorer i overensstemmelse med nævnte forordning.

(2) De gebyrer, der pålægges administratorer af kritiske benchmarks og tredjelandsbenchmarkadministratorer til dækning af ESMA's aktiviteter, bør fastsættes på et niveau, der forhindrer, at der opstår en væsentlig akkumulering af underskud eller overskud. Hvis der er et tilbagevendende betydeligt overskud eller underskud, bør gebyrernes størrelse tages op til revision. (3) Gebyrer i forbindelse med ansøgninger om godkendelse ("godkendelsesgebyrer") og anerkendelse ("anerkendelsesgebyrer") bør opkræves af administratorer af kritiske benchmarks og benchmarks fra tredjelande til dækning af ESMA's omkostninger til behandling af ansøgninger om godkendelse og anerkendelse, herunder omkostninger til kontrol af, at ansøgningerne er fuldstændige, anmodning om yderligere oplysninger, udarbejdelse af afgørelser og omkostninger i forbindelse med vurderingen af kritiske benchmarks' systemiske betydning samt tredjelandsbenchmarkadministratorernes overholdelse af reglerne.

(4) I betragtning af at vurderingen af ansøgninger er lige ressourcekrævende, uanset om den indgives af store eller små administratorer, bør anerkendelsesgebyret være et fast anerkendelsesgebyr, der er det samme for alle administratorer fra tredjelande.

(5) På grundlag af den forventede arbejdsbyrde og de omkostninger, som dette medfører for ESMA, og som skal dækkes fuldt ud af engangsgebyret for anerkendelse, bør omkostningerne ved at vurdere en anerkendelsesansøgning fastsættes til 40 000 EUR.

(6) Kritiske benchmarks undersøges mere indgående i henhold til forordning (EU) 2016/1011, og deres administratorer skal overholde strengere organisatoriske krav. Som følge heraf udgør godkendelsesprocessen en større arbejdsbyrde for ESMA. Godkendelsesgebyret for administratoren af et kritisk benchmark bør derfor være betydeligt højere end gebyret for vurdering af en ansøgning om anerkendelse.

(7) For at fremme kvaliteten og fuldstændigheden af de modtagne ansøgninger og i tråd med ESMA's tilgang til registrering af enheder, som den fører tilsyn med, bør anerkendelsesgebyret skulle betales på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen.

(8) Administratorer af kritiske benchmarks og anerkendte benchmarks fra tredjelande pålægges også årlige gebyrer til dækning af ESMA's omkostninger i forbindelse med varetagelsen af dens opgaver i henhold til forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår løbende tilsyn med sådanne administratorer. For så vidt angår tredjelandsbenchmarks bør sådanne gebyrer omfatte gennemførelse og opretholdelse af samarbejdsaftaler med tredjelandes myndigheder og overvågning af udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet i tredjelande. For kritiske benchmarks bør gebyrerne også dække ESMA's udgifter i forbindelse med løbende tilsyn med disse administratorers overholdelse af kravene i artikel 48l og afsnit VI i forordning (EU) 2016/1011, herunder gennem sammenlignelig overholdelse, hvis en sådan er indrømmet.

(9) Omkostningerne ved løbende tilsyn med et kritisk benchmark afhænger af, om det forudsætter, at ESMA opretter og leder et tilsynskollegium for dette benchmark, hvilket udgør en betydelig ekstra arbejdsbyrde. Som følge heraf bør der skelnes mellem de to tilfælde i forbindelse med fastsættelsen af tilsynsgebyrer. Inden for kategorien kritiske benchmarks bør det derimod ikke være nødvendigt at differentiere tilsynsgebyrerne i overensstemmelse med administratorens årlige omsætning, da kritiske benchmarks pr. definition har en systemisk indvirkning i Unionen.

(10) Ansøgning om anerkendelse i Unionen er en afgørelse truffet af tredjelandsbenchmarkadministratorer på et kommercielt grundlag, da det forventes at skabe indtægter at tilbyde deres benchmarks i Unionen. For anerkendte tredjelandsbenchmarkadministratorer bør tilsynsgebyrer derfor differentieres i forhold til de indtægter, de får fra anvendelsen af disse benchmarks i Unionen. I tilfælde, hvor der ikke genereres indtægter, bør der fastsættes et minimumstilsynsgebyr på 20 000 EUR.

(11) For at modvirke gentagne eller ubegrundede ansøgninger bør anerkendelsesgebyrer og godkendelsesgebyrer ikke refunderes, hvis en ansøger trækker sin ansøgning tilbage. Da det administrative arbejde, der kræves i forbindelse med en ansøgning om anerkendelse eller godkendelse, som der gives afslag på, er det samme som det, der kræves i forbindelse med en godkendt ansøgning, bør anerkendelsesgebyrer og godkendelsesgebyrer ikke refunderes, hvis der gives afslag på godkendelse eller anerkendelse.

(12) I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/168 kan tredjelandsbenchmarks anvendes i Unionen, uden at det er nødvendigt, at de relevante administratorer søger ækvivalens, anerkendelse eller godkendelse i en overgangsperiode, der er forlænget indtil 2023. I denne overgangsperiode er anerkendelse i Unionen en tilvalgsordning for benchmarkadministratorer, der er etableret i tredjelande, og som angiver, at deres benchmarks fortsat vil være tilgængelige i Unionen efter overgangsperiodens udløb. Som følge heraf bør bestemmelserne om anerkendelses- og tilsynsgebyrer i denne periode kun finde anvendelse på administratorer, der er etableret i tredjelande, og som frivilligt har ansøgt om anerkendelse inden udløbet af den overgangsperiode, der blev indført ved forordning (EU) 2021/168, og hvis den relevante nationale kompetente myndighed eller ESMA har indrømmet anerkendelse.

(13) For at sikre en gnidningsløs anvendelse af de nye tilsynsbeføjelser, der tillægges ESMA, bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
16.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.02.2022
Anvendelsesdato i EU
27.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet