Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register innenfor området betalingstjenester

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/411 av 29. november 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som fastsetter av tekniske krav til utvikling, drift og vedlikehold av det elektroniske sentrale registeret og om adgang til informasjon fra dette

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/411 of 29 November 2018 supplementing Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for setting technical requirements on development, operation and maintenance of the electronic central register and on access to the information contained therein

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2019)

Sammendrag av innhold
Den regulatoriske standarden gir utfyllende bestemmelser til betalingstjenestedirektivet - europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 (PSD2). Standarden setter tekniske, operasjonelle og funksjonelle krav til det sentrale elektroniske registeret under PSD 2, som skal etableres hos EBA (European Banking Authority). Standarden regulerer hvordan registeret skal kunne oppdateres av nasjonale tilsynsmyndigheter, tidfsfrister for oppdatering, validering av informasjonen i registeret, samt hvordan registerinformasjon skal gjøres tilgjengelig for brukere av registeret. Brukere i denne sammenheng er brukere av betalingstjenester og andre interessenter.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. (Inkorporasjon betyr at det i lov/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk lov/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i i Finanstilsynets prosesser for registrering av foretak, samt tilknyttede IT-løsninger i Finanstilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har behandlet saken. Forslaget anses relevant og akseptabelt.

Vurdering
De utfyllende bestemmelsene har vært på høring av EBA og er vedtatt av EU-kommisjonen. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. Tekniske tilpasninger ved innlemmelse i EØS-avtalen gjelder kun dato for ikrafttredelse.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.11.2018
Anvendelsesdato i EU
04.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.10.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv (EU) 2015/2366)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0411
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro