Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/2453 av 30. november 2022 om endring av de tekniske gjennomføringsstandardene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) 2021/637 med hensyn til offentliggjøring av miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoer

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/2453 of 30 November 2022 amending the implementing technical standards laid down in Implementing Regulation (EU) 2021/637 as regards the disclosure of environmental, social and governance risks

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.4.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2023)

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utfyllende regelverk til Forordning (EU) nr. 2021/637.

Forordningen inneholder ytterligere offentligjøringskrav til institusjoner underlagt CRR og utvider forordningens vedlegg med flere standardskjemaer til bruk av offentliggjøring. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil gjennomføres i norsk forskrift ved henvisning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De ytterligere offentliggjøringskravene har først og fremst konsekvenser for foretakene. Det er særlig større institusjoner som påvirkes. 

Sakkyndige instansers merknader

Finanstilsynet har vurdert saken.

Status

Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsakten er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.11.2022
Anvendelsesdato i EU
08.01.2023

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.04.2023
Anvendes fra i Norge
03.04.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R2453
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro