Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter, ESMA, Kommisjonen og andre foretak

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1406 av 2. oktober 2020 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til framgangsmåter og skjemaer som skal brukes ved utveksling av opplysninger mellom vedkommende myndigheter, Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, Kommisjonen og andre foretak som omhandlet i artikkel 24 nr. 2 og 25 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbruk

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1406 of 2 October 2020 laying down implementing technical standards with regard to procedures and forms for exchange of information and cooperation between competent authorities, ESMA, the Commission and other entities under Articles 24(2) and 25 of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council on market abuse

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014 skal de kompetente myndigheder give Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udføre sine opgaver i overensstemmelse med artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010. I henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal de kompetente myndigheder samarbejde og udveksle oplysninger med hinanden og ESMA, med Kommissionen (for så vidt angår råvarer, der er landbrugsprodukter i henhold til bilag I til traktaten), med Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) og nationale regulerende myndigheder (for så vidt angår engrosenergiprodukter) og med de relevante nationale regulerende myndigheder og regulerende myndigheder i tredjelande, der er ansvarlige for de relaterede spotmarkeder, herunder for så vidt angår emissionskvoter, den auktionstilsynsførende og de kompetente myndigheder, registeradministratorerne, herunder den centrale administrator, og andre offentlige organer, som har til opgave at overvåge overholdelse af ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner.

(2) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292 er der allerede indført procedurer og formularer til udveksling af oplysninger og bistand mellem kompetente myndigheder i henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 596/2014. Det forventes, at der fastsættes særskilte regler for samarbejdet med tredjelandes regulerende myndigheder, der er ansvarlige for de relaterede spotmarkeder. Nærværende forordning bør derfor omfatte samarbejde og udveksling af oplysninger med ESMA i henhold til nævnte forordnings artikel 24, stk. 2, og samarbejde med andre enheder i henhold til nævnte forordnings artikel 25.

(3) Oplysninger bør normalt udveksles skriftligt. Mundtlig kommunikation bør dog være mulig i relevante tilfælde, herunder navnlig inden der sendes en skriftlig anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger, til at give oplysninger om den kommende anmodning om samarbejde eller til at drøfte eventuelle spørgsmål, der kan gøre det vanskeligt at efterkomme anmodningen. I hastetilfælde bør det også være muligt at fremsætte en anmodning om samarbejde mundtligt, forudsat at sagens hastende karakter ikke blot skyldes en forsinkelse fra den anmodende parts side.

(4) En anmodning bør indeholde tilstrækkelige oplysninger om anmodningens genstand, herunder om begrundelsen for anmodningen og dens kontekst, således at den anmodede myndighed kan behandle anmodningen nemt og effektivt. Angivelse af de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for mistanke, bør ikke anses for at være en forudsætning for, at en anmodende myndighed kan modtage bistand, hvis de oplysninger, der anmodes om, er nødvendige for, at denne myndighed kan opfylde sine forpligtelser.

(5) Hvis ESMA og ACER i fællesskab fastlægger en sikker kommunikationsgrænseflade, der skal anvendes af de kompetente myndigheder og ESMA til udveksling af oplysninger med ACER og de nationale regulerende myndigheder, bør denne særlige grænseflade være påkrævet til de relevante specifikke formål.

(6) Procedurerne og formularerne til udveksling af oplysninger og samarbejde bør sikre, at alle oplysninger, der udveksles eller fremsendes, behandles fortroligt, og at reglerne om behandling af personoplysninger og om fri udveksling af personoplysninger overholdes.

(7) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(8) ESMA har hverken gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, eller analyseret de potentielle relaterede omkostninger og fordele ved at indføre procedurer og formularer til brug for de myndigheder og enheder, som denne forordning finder anvendelse på, da dette ville være urimeligt i forhold til udkastet til disse gennemførelsesmæssige tekniske standarders anvendelsesområde og virkning, idet forordningen kun berører disse myndigheder og enheder og ikke markedsdeltagere.

(9) ESMA har anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
02.10.2020
Anvendelsesdato i EU
27.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet