Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om motsykliske kapitalreserver

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1555 av 28. mai 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for offentliggjøring av opplysninger om institusjoners overholdelse av kravet om en motsyklisk kapitalbuffer i samsvar med artikkel 440

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1555 of 28 May 2015 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the disclosure of information in relation to the compliance of institutions with the requirement for a countercyclical capital buffer in accordance with Article 440

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Forordningen inneholder utfyllende bestemmelser til kapitalkravregelverket for banker mv (CRR - europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013). Forordningen gir bestemmelser om offentliggjøring av opplysninger om institusjoners overholdelse av kravet om en motsyklisk kapitalbuffer, i overensstemmelse med artikkel 440 i CRR.

Standarden krever at institusjoner offentliggjør sin geografiske distribusjon av kreditteksponeringer relevante for beregningen av den motsykliske bufferen, samt størrelsen på det institusjonsspesifikke, motsykliske bufferkravet. Dette rapporteres i standardskjemaer vedlagt forordningen. Offentliggjøring skal skje minimum på årlig basis og i sammenheng med publisering av regnskapstall.

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Dvs at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel. Det vil være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, men ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.05.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.05.2015
Anvendelsesdato i EU
01.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1555
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro