Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1450 av 23. mai 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til reguleringstekniske standarder som presiserer kriteriene i forbindelse med metoden til fastsettelse av minimumskravet til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1450 of 23 May 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the criteria relating to the methodology for setting the minimum requirement for own funds and eligible liabilities

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2019)

Sammendrag av innhold
Krisehåndteringsdirektivet for banker (BRRD - 32014L0059) pålegger krisehåndteringsmyndigheten å sikre at institusjoner har tilstrekkelig ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld som kan nedskrives eller konverteres til egenkapital (MREL). Kommisjonsforordningen gir nærmere regler for hvordan MREL skal fastsettes av krisehåndteringsmyndigheten i samarbeid med tilsynsmyndigheten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen blir tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning fra lov/forskrift. De materielle bestemmelsene i forordningen er allerede tatt inn i norsk rett i forskrift om utfyllende regler til finansforetaksforskriften kapittel 20.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Pliktene følger allerede av morrettsakten BRRD. Fastsettelse av MREL for norske institusjoner vil kreve betydelige ressurser hos krisehåndteringsmyndigheten. Kriteriene får indirekte betydning for institujonenes MREL-krav.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.05.2016
Anvendelsesdato i EU
23.09.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1450
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro