EMIR-forordningen om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre: utfyllende bestemmelser om vurdering av tredjelands sentrale motparters mulige påvirkning av finansiell stabilitet i EU

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1303 av 14. juli 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/20212 med hensyn til kriteriene som Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) skal legge til grunn ved avgjørelsen om en sentral motpart etablert i et tredjeland er eller vil kunne bli viktig for den finansielle stabiliteten i Unionen eller i en eller flere av dens medlemsstater

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1303 of 14 July 2020 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to the criteria that ESMA should take into account to determine whether a central counterparty established in a third-country is systemically important or likely to become systemically important for the financial stability of the Union or of one or more of its Member States

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 10.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.12.2020)

Sammendrag av innhold
Forordnigen er en utfyllende bestemmelse til EMIR vedr. ESMAs vurdering av tredjelands sentrale motparter (CCP'er).

Ved vurderingen av den systemiske risiko, som en tredjelands sentral moptart (CCP) utgjør for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere av medlemsstatene bør ESMA ta hensyn til en rekke objektive, kvantitative og kvalitative kriterier, som vil måtte legges til grunn ved beslutningen om å anerkjenne en tredjelands-CCP som en tier 1- eller tier 2-CCP. Eventuelle forhold, som kommissionen har lagt til grunn for sin avgjørelse om ekvivalens. bør også hensyntas. I forbindelse med vurderingen av en tredjelands-CCPs risikoprofil skal ESMA ta hensyn til objektive og transparente kvantitative aktivitetsindikatorer for virksomheten når det gjelder clearingmedlemmer, som er etablert i Unionen, eller i unionsvalutaer, på tidspunktet for vurderingen. Selv om ESMA skal vurdere CCP'ens forretningsaktiviteter ut fra en helhetsorienteret synsvinkel, bør vurderingen gjenspeile den risiko, som en bestemt CCP kan medføre for den finansielle stabilitet i Unionen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsforordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordningen er vedtatt, publisert i Official Journal 21. september 2020, og trådte i kraft i EU 22. september 2020. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.07.2020
Anvendelsesdato i EU
22.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet