Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og kvalifiserende gjeld

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/622 av 15. april 2021 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til enartede rapporteringsmaler, veiledninger og fremgangsmåte for innberetning om minstekravet til ansvarlig kapital og kvalifiserte forpliktelser

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/622 of 15 April 2021 laying down implementing technical standards for the application of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council with regard to uniform reporting templates, instructions and methodology for reporting on the minimum requirement for own funds and eligible liabilities

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 6.7.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2021)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/622 fastsetter tekniske gjennomføringsstandarder for anvendelsen av europaparlamentets- og rådsdirektiv 2014/59/EU med hensyn til ensartede formater, maler og definisjoner for krisehåndteringsmyndigheters rapportering og oversending til Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) om minstekravet til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL). Forordningen erstatter kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/308.

Innen 31. mai hvert år skal krisehåndteringsmyndigheten oversende informasjon om fastsettelsen av MREL-kravet i samsvar med Artikkel 45 til 45h, samt 45m i Direktiv 2014/59/EU for MREL-krav gjeldende 1. mai det året.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift av 9. desember 2016 nr. 1502 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene innebærer ikke økte utgifter for private parter og kan håndteres innenfor gjeldende budsjettrammer av relevante offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Reglene er vedtatt og trer i kraft i EU 06.05.21. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.04.2021
Anvendelsesdato i EU
06.05.2021
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet