Kapitaldekningsdirektivet: utelukkelse av SID Bank i Slovenia

Tittel

Kommisjonsirektiv 2010/16/EU av 9. mars 2010 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF med hensyn til utelukkelse av en institusjon fra dets virkeområde

Commission Directive 2010/16/EU of 9 March 2010 amending Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council as regards the exclusion of a certain institution from the scope of application

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) I artikel 2 i direktiv 2006/48/EF opregnes de institutter, der udtrykkeligt udelukkes fra direktivets anvendelsesområde.

(2) Republikken Sloveniens finansministerium har anmodet om optagelse af SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana (i det følgende benævnt »SID Bank«) på den i artikel 2 i direktiv 2006/48/EF fastlagte liste over institutter, der udelukkes fra direktivets anvendelsesområde.

(3) SID Bank støtter den slovenske regerings strukturpolitik, social- og arbejdsmarkedspolitik og andre offentlige politikker, idet den leverer finansielle tjenesteydelser, rådgivning og uddannelse på områder som f.eks. international handel og internationalt samarbejde, økonomiske incitamenter for små og mellemstore virksomheder, forskning og udvikling, regional udvikling samt kommercielle og offentlige infrastrukturer mv. Republikken Slovenien er eneaktionær i SID Bank og garant for alle bankens forpligtelser.

(4) SID Bank er involveret i specifikke aktiviteter i samfundets interesse og opfylder derfor kriterierne for optagelse på listen over institutter, der udelukkes fra anvendelsesområdet for direktiv 2006/48/EF i henhold til direktivets artikel 2.

(5) Direktiv 2006/48/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Bankudvalg.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.03.2010
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2010
Anvendelsesdato i EU
01.07.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 854-855
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010L0016
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro