Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 513/2011 av 11. mai 2011 som endrer forordning (EF) nr. 1060/2009 om kredittvurderingsbyråer

Regulation (EU) No 513/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 amending Regulation (EC) No 1060/2009 on credit rating agencies

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.6.2017)

Sammendrag av innhold
Allerede på ikrafttredelsestidspunktet for forordning (EU) nr. 1060/2009 (CRA I) om kredittvurderingsbyråer var det fremmet forslag til vesentlige endringer i forordningens bestemmelser om registrering og tilsyn med kredittvurderingsbyråenes virksomhet, ved at både registreringsmyndighet og tilsyn skulle overføres fra nasjonale tilsynsmyndigheter til ESMA. Endringsforordningen (EU) nr. 513/2011 (CRA II) gjennomfører de varslede endringene i konsesjons- og tilsynsregime.

Kort redegjørelse for reglene i CRA I

Kredittvurderingsbyråforordningen i sin opprinnelige form (CRA I) fastslår at foretak som er underlagt tilsyn på finansområdet (kredittinstitusjoner, verdipapirforetak, forsikringsselskap, reassuranseforetak, verdipapirfond (UCITS), alternative investeringsfond og foretak for pensjonsfond mv) kun kan benytte kredittvurderinger utarbeidet av kredittvurderingsbyråer etablert innenfor EU, og som er registrert i henhold til forordningen, "for regulatory purposes". Kredittvurderinger av enheter eller produkt lokalisert i et tredjeland kan benyttes på nærmere bestemte vilkår, herunder at vurderingene bekreftes av et registrert kredittvurderingsbyrå, eller at ESMA anser tredjelandets tilsyn som likestilt med EU-tilsynsmyndigheten.

CRA II - endringsforordningens regler om konsesjon, tilsyn og sanksjoner

Endringsforordningen gir regler om godkjenning og tilsyn med kredittvurderingsbyråenes virksomhet.

Forordningen fastslår at så vel konsesjonsmyndighet, tilsynsmyndighet (både dokumentbasert og stedlig tilsyn) og sanksjonering av kredittvurderingsbyråene ved brudd på forordningens regler, ligger direkte i ESMA, og ikke til nasjonale tilsynsmyndigheter. ESMA kan imidlertid delegere avgrensede og konkrete oppgaver til nasjonale myndigheter. Kredittvurderingsbyråene skal betale tilsynsavgift til ESMA, som igjen skal godtgjøre nasjonale myndigheter i den grad de bistår i ESMAs arbeid.

Vurdering
Det er gjort betydelige materielle EØS-tilpasninger til forordningen, jf. EØS-komitbeslutning 203/2016 og omtale i Prop. 100 S (2015-2016).

Status
CRA II har trådt i kraft i EU. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i lov om kredittvurderingsbyråer.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.06.2010
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.05.2011
Anvendelsesdato i EU
01.06.2011
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 18.1.2018, p. 313-339
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
30.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.10.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.10.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
15.04.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0513
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro