Midlertidig ordning for infrastrukturforetak basert på distribuert blokkjedeteknologi (DLT)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/858 av 30. mai 2022 om et pilotregime for markedsinfrastrukturer basert på distribuert blokkjedeteknologi, og om endring av forordningene (EU) nr. 600/2014 og (EU) nr. 909/2014, og direktiv 2014/65/EU

Regulation (EU) 2022/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2022 on a pilot regime for market infrastructures based on distributed ledger technology, and amending Regulations (EU) No 600/2014 and (EU) No 909/2014 and Directive 2014/65/EU

Del av:

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.10.2022)

Sammendrag av innhold
Forordningen introduserer et pilotregime for multilaterale handelsfasiliteter (MHF) og verdipapiroppgjørsystemer som ønsker å ta opp til handel og/eller registrere og gjøre opp, aksjer og obligasjoner (ikke statsobligasjoner) basert på blokkjedeteknologi ("DLT finansielle intrumenter"). Forordningen oppstiller krav om tilleggstillatelse for disse infrastrukturforetakene, og pålegger dem enkelte plikter. Tilleggstillatelsen gjelder i hele EØS men er tidsbegrenset (inntil 6 år fra tillatelse ble gitt). Total markedsverdi av DLT finansielle instrumenter som registreres av en verdipapirsentral eller av en MHF operatør skal med få unntak ikke overstige 6 milliarder euro. Forordningen introduserer et tilsynsregime som bl.a. forutsetter at operatører av infrastrukturforetak basert på blokkjedeteknologi informerer den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA)

En markedsoperatør for en MHF som tar opp til handel DLT finansielle instrumenter kan, etter søknad til sin vedkommende myndighet, få unntak fra kravet i forordning (EU) 909/2014 artikkel 3 (2) om at de omsettelige verdipapirene som handles på den må være registrert i en verdipapirsentral. I stedet kan DLT finansielle instrumenter registreres og gjøres opp av MHF'en.

En verdipapirsentral som opererer et verdipapiroppgjørssystem for DLT finansielle instrumenter kan, etter søknad til sin vedkommende myndighet, få unntak fra enkelte av kravene i forordning (EU) 909/2014.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen må gjennomføres ved lov ved inkorporasjon.

Forordningen åpner for unntak i forhold til kravene i forordning (EU) 909/2014, som er inntatt i EØS-avtalen og gjennomført ved lov av 15. mars 2019 nr. 6 (verdipapirsentralloven) § 1-1.

Forordningen gjør også en endring av defenisjonen av finansielle instrumenter i direktiv 2014/65/EU (MiFID II) artikkel 4 (1) nr. 15, og det må vurderes om definisjonen av finansielle instrumenter i verdipapirhandelloven § 2-2 må endres.

Forordningen er en del av en pakke på fire rettsakter, som sammen utgjør en "Digital Finans"-pakke.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes å få relativt begrensede økonomiske eller administrative konsekvenser for norske aktører. Den vil gi operatører av multilaterale handelsfasiliteter og verdipapiroppgjørssystemer muligheten til å utnytte DLT-teknologi, og kan dermed bidra til å fremme konkurranse og effektivitet. Pilotordningen har imidlertid et begrenset anvendelsesområde, ved at det kun er noen få typer infrastrukturforetak som kan benytte den og bare for et begrenset volum. Det er ikke kjent om norske foretak vil ønske å benytte pilotregimet.

Rettsakten vil kunne medføre noe større ressursbruk hos myndighetene, blant annet i form av søknadsbehandling og tilsyn med MHFer og verdipapiroppgjørssystemer basert på blokkjedeteknologi.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert regelverkforslaget som EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant.

Forordningen innebærer blant annet plikt for operatører av infrastrukturforetak basert på blokkjedeteknologi til å informere den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA). Den får først anvendelse 12 måneder etter ikrafttredelsen i EU, og det er mulig det norske markedet vil være tjent med en kortere frist. Det bør derfor vurderes om forordningen krever tilpasningstekst før den tas inn i EØS-avtalen.

Forordningen gjør en endring av defenisjonen av finansielle instrumenter i direktiv 2014/65/EU (MiFID II) artikkel 4 (1) nr. 15, og det må vurderes om definisjonen av finansielle instrumenter i verdipapirhandelloven § 2-2 må endres.

Forordningen vurderes som akseptabel og i samsvar med norske interesser.

Status
Forslag til regler har vært på høring av EU-kommisjonen og er nå til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.05.2022
Anvendelsesdato i EU
22.06.2022
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet