Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer om sentrale motparter (EMIR 2.2)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2099 av 23. oktober 2019 om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til prosedyrer og myndigheter som skal delta i autoriseringen av sentrale motparter samt krav til anerkjennelse av sentrale motparter fra tredjeland

Regulation (EU) 2019/2099 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 amending Regulation (EU) No 648/2012 as regards the procedures and authorities involved for the authorisation of CCPs and requirements for the recognition of third-country CCPs

Del av:

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 10.5.2021 med frist 10.8.2021

Nærmere omtale

[Red. anm.: Se også eget EØS-notat om forslag til endring av forslaget]

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.3.2021)

Sammendrag av innhold
Sentrale motparter i EU er siden 2012 regulert av EMIR (European Market Infrastructure Regulation). EMIR ble innført i Norge 1. juli 2017. Sentrale motparter med autorisasjon eller anerkjennelse etter EMIR kan tilby tjenester i hele EØS. EMIR 2.2 styrker rollen ESMA har i tilsynet med sentrale motparter og stiller nye krav til anerkjente sentrale motparter i tredjeland. Nye krav retter seg spesielt til sentrale motparter i tredjeland som er viktige for finansiell stabilitet i EU.

Nøkkelendringene under EMIR 2.2 inkluderer:

Under EMIR 2.2 gis ESMA nye oppgaver og kompetanse i forbindelse med tredjelands CCP'er som ønsker å tilby sine tjenester i EU. ESMA får en koordinerende rolle mellom nasjonale tilsynsmyndigheter og på tvers av tilsynscollegene. Målet med dette er å fremme tilsynsmessig samarbeid og sikre ensartet praksis ved autorisering av sentrale motparter

Det etablereres en permanent intern CCP Supervisory Committee i ESMA, som vil gjennomføre aktiviteter som blant annet peer-reviews av autoriseringen av sentrale motparter og koordinering av en årlig EU-rettet vurdering av motstandsdyktigheten til sentrale motparter.

Endringsforordningen introduserer i tillegg kategorisering av tredjelands CCP'er som søker om å bli anerkjent i EU, slik at de enten blir kategorisert som:

• Tier 1 CCP'er (ikke-systemviktige)

• Tier 2 CCP'er (systemviktige som bestemt av ESMA)

Tredjelands CCP'ene som kategoriseres som Tier 2 CCP av ESMA må oppfylle ytterligere krav for å bli anerkjent av ESMA, i tillegg til de eksisterende kravene som fremgår av EMIR. Tier 2 CCP'er vil underlegges strengere kriterier for anerkjennelse basert på løpende overholdelse av blant annet tilsvarende kapitalkrav som for sentrale motparter etablert i EU, og skriftlig bekreftelse på at tredjelands CCP'en aksepterer at ESMA får tilgang på relevant dokumentasjon ("its records").

Vurdering av om vilkårene for anerkjennelse av tredjelands CCP'er og klassifisering av disse gjennomføres av ESMA. For tredjelands CCP'er som allerede er anerkjent skal det gjennomføres en ny gjennomgang av anerkjennelsen innen 18 måneder etter ikrafttredelsen av nytt relevant utfyllende regelverk som er ventet i starten av 2021. ESMA vil være ansvarlig for å føre tilsyn på løpende basis med Tier 2 CCP'ene sin overholdelse av de særlige vilkårene knyttet til anerkjennelse og klassifisering som en Tier 2 CCP.

Videre gis ESMA myndighet til å, i konsultasjon med ESRB og sentralbanker, komme med anbefaling om at en tredjelands Tier 2 CCP utgjør en såppas stor risiko til den finansielle stabiliteten i EU at den ikke lenger skal kunne anerkjennes som ekvivalent til en EU CCP. Dette vil innebære for den sentrale motparten at de enten må relokere til et medlemsland i EU og få autorisasjon eller opphøre å tilby clearing tjenester til det europeiske markedet.

ESMA gis også ny gransknings- og tilsynsmyndighet for å sikre overholdelse med de nye kravene, herunder myndighet til å etterspørre informasjon fra sentrale motparter, gjennomføre nødvendige undersøkelser hos Tier 2 CCP'er, utpeke en uavhengig "investigation officer" som skal kunne granske alle mulige brudd som kan begås etter EMIR 2.2 og ilegge bøter. Tredjelands CCP'er må betale gebyr til ESMA ved søknad om anerkjennelse, i tillegg til på løpende årlig basis.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirhandelloven ved inkorporasjon

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Det er imidletid behov for vurdering av ev. materielle og tekniske tilpasningstekster ettersom det gis utvidet myndighet til ESMA når det gjelder tilsyn og håndheving av regelverket overfor sentrale motarter fra tredjeland.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forordningen er vedtatt 23. oktober 2019, publisert i Official Journal 12. desember 2019 med ikrafttredelse 1. januar 2020 i EU. Den er ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå.