Tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring av kredittinstitusjoner

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/83/EF av 27. juli 2009 som endrer visse vedlegg til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/48/EF med hensyn til tekniske bestemmelser vedrørende risikostyring

Commission Directive 2009/83/EC of 27 July 2009 amending certain Annexes to Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council as regards technical provisions concerning risk management

Siste nytt

Meddelelse fra Island 6.9.2012 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer: EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.11.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert november 2010)

Sammendrag av innhold
Direktivet utvider visse bestemmelser i vedleggene til europarlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF og inneholder visse tekniske endringer i noen bestemmelser slik at disse bedre harmonerer med beste praksis for risikostyring for kredittinstitusjoner. Direktivet utvider også bestemmelsene knyttet til beregning av kapitaldekningskrav for kredittderivater.

Av direktivets artikkel 2 fremgår det at bestemmelsene gjelder fra 31. desember 2010 og må gjennomføres i nasjonal lovgivning i EU innen 31. oktober 2010.

Merknader
Direktivet vil kreve endringer i kapitalkravsforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Finansdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.07.2009
Gjennomføringsfrist i EU
31.10.2010
Anvendelsesdato i EU
31.12.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 324-331
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island, Liechtenstein og Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0083
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro