Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om sentrale kontaktpunkter

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1423 av 14. mars 2019 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2366 med hensyn til reguleringstekniske standarder om kriteriene for utpeking av sentrale kontaktpunkter innenfor betalingstjenester og funksjonene til disse sentrale kontaktpunktene

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1423 of 14 March 2019 supplementing Directive (EU) 2015/2366 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the criteria for appointing central contact points within the field of payment services and on the functions of those central contact points

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kravet om at udpege et centralt kontaktpunkt i overensstemmelse med artikel 29, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366 bør stå i et rimeligt forhold til formålene med direktivet uden at pålægge de betalingsinstitutter, der driver virksomhed på tværs af grænserne, unødvendige byrder. Der bør derfor fastsættes forholdsmæssige kriterier i form af tærskler for omfanget og værdien af de transaktioner, der gennemføres i værtslandet via agenter, og for antallet af agenter, der er etableret i værtslandet. Eftersom den kompetente myndighed i værtslandet i henhold til artikel 29, stk. 2, i direktiv (EU) 2015/2366 kan kræve, at betalingsinstitutter aflæggerrapport om de aktiviteter, som udøves på værtslandets område, har den pågældende myndighed således midlerne til at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at anvende sådanne kriterier. Tærsklerne bør derfor fastsættes som supplement til artikel 29, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366.

(2) Hvis en medlemsstat kræver, at der udpeges et centralt kontaktpunkt i henhold til artikel 29, stk. 4, i direktiv (EU) 2015/2366, bør dette centrale kontaktpunkt primært sikre tilstrækkelig kommunikation og indberetning af oplysninger om overholdelse af nævnte direktivs afsnit III og IV i værtslandet, herunder det udpegende betalingsinstituts rapporteringsforpligtelser over for de kompetente myndigheder i værtslandet. Kontaktpunktet bør ligeledes fungere som centralt bindeled mellem det udpegende betalingsinstitut og de kompetente myndigheder i hjemlandet og værtslandet med henblik på at lette tilsynet med betalingstjenestevirksomheden i værtslandet gennem agenter, der er omfattet af etableringsretten. Med henblik herpå bør betalingsinstituttet sikre, at det centrale kontaktpunkt tildeles de nødvendige ressourcer og har adgang til de relevante rapporteringsdata for at kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til direktiv (EU) 2015/2366.

(3) Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

(4) EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om en udtalelse.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.03.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.03.2020
Anvendelsesdato i EU
29.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet