Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser om folkefinansiering

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2020/1504 av 7. oktober 2020 om endring av direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter

Directive (EU) 2020/1504 of 7 October 2020 of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.12.2020)

Sammendrag av innhold
Direktivet er et endringsdirektiv til verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II). Endringsdirektivet har sammenheng med folkefinansieringsforordningen (2020/1503), som er omtalt i separat EØS-notat. Folkefinansieringstjenester kan etter omstendighetene anses som en konsesjonspliktig investeringstjeneste etter MiFID II. Endringsdirektivet innebærer at tilbydere av folkefinansieringstjenester unntas fra reglene i MiFID II, for å unngå overlapp med folkefinansieringsforordningen.

Rettslige konsekvenser
Når direktivet tas inn i EØS-avtalen, vil reglene gjennomføres i norsk rett ved lov- eller forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene som følger av endringsdirektivet forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken myndigheter, foretak eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Direktivet antas ikke å være i konflikt med norske interesser eller andre internasjonale forpliktelser.

Status
Direktivet er vedtatt i EU, og er til vurdering i EFTA-statene for eventuell innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.10.2020
Gjennomføringsfrist i EU
10.05.2021
Anvendelsesdato i EU
10.11.2021
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet