Distribusjon over grensene av kollektive investeringsfond

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1160 av 20. juni 2019 om endring av direktiv 2009/65/EF og 2011/61/EU med hensyn til grensekryssende distribusjon av kollektive investeringsfond

Directive (EU) 2019/1160 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 amending Directives 2009/65/EC and 2011/61/EU with regard to cross-border distribution of collective investment undertakings

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 14.6.2021 med frist 15.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.1.2021)

Sammendrag av innhold
Dette direktivet endrer visse bestemmelser i Direktiv 2009/65/EF (UCITS-direktivet) og Direktiv 2011/61/EU (AIFMD) i den hensikt å redusere regulatoriske barrierer ved grensekryssende distribusjonen av fond i EU. Disse tiltakene er forventet å redusere kostnadene for forvaltere som velger å drive grensekryssende virksomhet, og støtter økt grensekryssende markedsføring av fond.

Et felles mål for AIFMD og UCITS-direktivet er å sikre et likt utgangspunkt mellom foretak og å fjerne restriksjoner på den frie bevegelighet av andeler av kollektive investeringsfond i det felleseruopeiske marked, samtidig som det sikres en mer uniform beskyttelse av investorer.

Endringsdirektivet innebærer et forbud mot at nasjonale myndigheter kan kreve lokal tilstedeværelse av fasiliteter som skal ivareta lokale investorer, som det tidligere har vært adgang til. Det åpnes nå for at forvalter kan sikre lokale investorer gjennom elekronisk kontakt. I tillegg foreslås at prosedyrene og vilkår ved oppdatering av notifikasjonsmeldinger og denotifisering ved bruk av markedsføringspass blir mer harmonisert. Det innføres en ny bestemmelse i AIFMD som definerer markedssondering (pre-marketing) og vilkår for dette, samt grensen mellom markedssondering og markedsføring.

Endringene må sees i sammenheng med Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1156 om forenklet grenseoverskridende distribusjon av kollektive investeringsfond og om endring av forordning (EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 og (EU) 1286/2014. Den samme forordningen fastsetter også nye regler og plikter for ESMA, og det foreslås med bakgrunn i disse nye bestemmelsene å fjerne tilsvarende bestemmelser i AIFMD og UCITS-direktivet i det foreliggende forslag.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når direktivet er tatt inn i EØS-avtalen vil det gjennomføres i norsk rett. Det vil være behov for å gjøre endringer i lov om alternative investeringsfond. Det må vurderes nærmere om det er behov for ytterligere lovendringer. Finansdepartementet har gitt Finanstilsynet i oppdrag å utrede norsk gjennomføring av direktivet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Reglene anses som EØS-relevante og akseptable. Reglene endrer UCITS- og AIFM-direktivet som er tatt inn i norsk rett og vil kunne kreve endringer til verdipapirfondloven og AIF-loven.

Status
Endringsdirektiv til UCITS-direktivet og AIFM-direktivet som er inkorporert i norsk rett ved henholdsvis verdipapirfondloven og AIF-loven. Endringsdirektivet er vedtatt og i kraft i EU. Det er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.06.2019
Gjennomføringsfrist i EU
02.08.2021
Anvendelsesdato i EU
02.08.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.10.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
14.06.2021
Høringsfrist
15.09.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019L1160
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro