Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/860 av 4. februar 2016 om ytterligere presisering av omstendigheter hvor unntak fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsbestemmelser er nødvendig i henhold til artikkel 44 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU om et regelsett for gjenoppretting og avikling av kredittinstitusjoner og verdipapirforetak

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/860 of 4 February 2016 specifying further the circumstances where exclusion from the application of write-down or conversion powers is necessary under Article 44(3) of Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.9.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til BRRD (Banking Recovery and Resolution Direcitve - 32014L0059), med nærmere presisering av under hvilke omstendigheter det er nødvendig at krisehåndteringsmyndigheten kan unnta gjeldsposter fra anvendelsen av nedskrivnings- eller konverteringsbestemmelser (bail-in).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen blir tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning fra lov/forskrift. Det materielle innholdet i forordningen er allerede tatt inn i norsk rett i forskrift om utfyllende regler til finansforetaksforskriften kapittel 20.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten, som er tatt inn i finansforetaksloven. (Unntak fra nedskriving og konvertering av ansvarlig kapital eller intern oppkapitalisering vil påvirke tapet til øvrige innehavere av gjelds- og egenkapitalinstrumenter. Dette kan medføre brudd på prinsippet om at ingen skal komme dårligere ut av en krisehåndtering enn en avvikling gjennom offentlig administrasjon. Krisetiltaksfondet vil kunne måtte dekke tapet.)

Sakkyndige instansers merknader
SU har behandlet rettsakten og funnet den relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant.

Status
Den tekniske standarden er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning, og er til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.02.2016
Anvendelsesdato i EU
21.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0860
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro