Informasjon om investeringsprodukter: forlengelse av overgangsordning om salg av andeler

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 1286/2014 med hensyn til forlengelse av overgangsordningen for forvaltningsselskaper, investeringsselskaper og personer som rådgir eller selger andeler i institutter for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (investeringsinstitutter) og andre institutter enn investeringsinstitutter

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1286/2014 as regards the extension of the transitional arrangement for management companies, investment companies and persons advising on, or selling, units of undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and non-UCITS

Siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 23.11.2021 (bekreftelse av kompromiss med Rådet)

Det er forventet at Rådet med det første gjør tilsvarende formelt vedtak. Forordningen vil deretter bli publisert i EU-tidende.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsfororslaget, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål
Forordning (EU) nr. 1286/2014 1 gør det muligt for detailinvestorer bedre at forstå og sammenligne sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) og træffe mere velfunderede investeringsbeslutninger. PRIIP'er omfatter, men er ikke begrænset til, institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (UCITS) og alternative detailinvesteringsfonde (AIF'er).

For at opfylde målene kræver forordning (EU) nr. 1286/2014, at PRIIP-producenter overholder et ensartet sæt produktoplysningskrav og forsyner detailinvestorer med et dokument med central information om hvert enkelt PRIIP, de tilbyder. De offentliggjorte oplysninger bør sætte detailinvestorer i stand til bedre at forstå den økonomiske karakter af og risiciene ved givne PRIIP'er og sammenligne dem. Større gennemsigtighed og harmonisering gavner også det indre marked for finansielle tjenesteydelser ved at skabe lige vilkår for PRIIP'er og distributionskanaler.

I forordning (EU) nr. 1286/2014 fastsættes formatet og indholdet af dokumentet med central information. Den tillægger også de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) — dvs. Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (som oprettet ved henholdsvis forordning (EU) nr. 1093/2010, 1094/2010og 1095/2010) — beføjelse til i fællesskab at udarbejde reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer udformningen og indholdet af dokumentet med central information, dets standardformat, metoden til at præsentere risiko og afkast og til beregning af omkostningerne, betingelserne for og minimumshyppigheden for gennemgang af oplysningerne i dokumentet med central information og betingelserne for tilrådighedsstillelse af dokumentet med central information til detailinvestorer. Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653 er de reguleringsmæssige tekniske standarder fastsat.

Artikel 32 i forordning (EU) nr. 1286/2014 indeholder bestemmelser om en overgangsordning, hvorved administrationsselskaber, investeringsselskaber og personer, der rådgiver om eller sælger andele i investeringsinstitutter og ikke-investeringsinstitutter, midlertidigt fritages for kravet om at give detailinvestorer et dokument med central information. Denne ordning finder i øjeblikket anvendelse indtil den 31. december 2021 ("overgangsordningen").

Nærværende forordning ledsages af ændringer af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653. I betragtning af den tid, der er nødvendig for at gennemføre disse ændringer af delegeret forordning (EU) 2017/653 og mindske retsusikkerheden, forlænger nærværende forordning overgangsordningen til den 30. juni 2022.

Ændringerne af delegeret forordning (EU) 2017/653 er baseret på udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ESA'erne forelagde i fællesskab den 3. februar 2021. Udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder omfatter:

· nye metoder til beregning af egnede resultatscenarier og en revideret præsentation af scenarierne med henblik på at sikre, at detailinvestorer ikke får uhensigtsmæssige forventninger til mulige afkast

· reviderede summariske omkostningsindikatorer og ændringer af indholdet og præsentationen af oplysninger om omkostninger i forbindelse med PRIIP'er, så detailinvestorer bedre kan forstå de forskellige typer omkostningsstruktur, og personer, der rådgiver om eller sælger PRIIP'er, lettere kan anvende disse oplysninger

· en ændret metode til beregning af transaktionsomkostninger for at imødegå praktiske udfordringer, der er opstået i forbindelse med anvendelsen af de eksisterende regler, og problemstillinger vedrørende deres anvendelse på visse typer investeringer

· ændrede regler for PRIIP'er, der tilbyder en række investeringsmuligheder, for at præcisere oplysningerne om omkostningsvirkningerne.

Udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder omfatter endvidere bestemmelser om oplysninger om hidtidige resultater for visse typer UCITS, detail-AIF'er og forsikringsbaserede investeringsprodukter.

Denne forordning ledsages også af ændringer af direktiv 2009/65/EF for at undgå en situation, hvor investorer fra den 1. juli 2022 modtager to dokumenter med oplysninger forud for aftaleindgåelsen vedrørende det samme UCITS (dvs. dokumentet med central investorinformation og den "centrale investorinformation" i overensstemmelse med nævnte direktiv).

Som følge af dette forslag vil forordning (EU) nr. 1286/2014 fra den 1. juli 2022 finde anvendelse på administrationsselskaber, investeringsselskaber og personer, der rådgiver om eller sælger andele i investeringsinstitutter og ikke-investeringsinstitutter, så det falder sammen med anvendelsen af ændringerne af direktiv 2009/65/EF og delegeret forordning (EU) 2017/653.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.07.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet