Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): endringsbestemmelser

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments

Del av:

Siste nytt

Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 27.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.4.2022)

Samandrag av innhald
Som del av EU-kommisjonens handlingsplan for kapitalmarknadsunionen i EU har Kommisjonen kome med forslag til endringar i MiFIR og MiFID II. Det foreslås blant anna å slette eller erstatte fleire føresegner i MiFID II som vil verte overflødige som følgje av foreslåtte endringar i MiFIR som ligg inne i handlingsplanen. Direktivet beskrevet i dette notatet foreslår endringane i MiFID II. Dette må sees i sammenheng med forslag til endringer i MiFIR (COM 2021)727.

EU-kommisjonen foreslår å fjerne konsesjonskravet for marknadsaktørar som driv med eigenhandel som del i eiga investeringsverksemd ved hjelp av direkte elektronisk tilgang til ein handelsplattform.

EU-kommisjonen foreslår å pålegge regulerte marknadar, investeringsføretak og marknadsoperatørar som driftar MHFar (multilateral handelsfasiliteter) og/eller OTFar (organisert handelsfasiliteter) å ha ordningar på plass som sikrar at dei oppfyller krava til datakvalitet som er foreslått inntatt i MiFIR.

Forslaget inneheld også forslag til krav om at medlemsstatane skal fastsetje sanksjonar for brot på dei foreslåtte reglane i MiFIR.

Dette dokumentet må lesast i samanheng med "Forslag i forordning om endringar i MiFIR og MiFID II som del i EU-kommisjonens handlingsplan for EUs kapitalmarknadsunion". Dei materielle forslaga er omtala i dette dokumentet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktivet skal takast inn i EØS-avtalen og krev endringar i verdipapirhandelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er ikkje venta at endringane vil ha økonomiske og administrative konsekvensar.

Vurdering
Direktivet er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakta er foreslått av Kommisjonen og skal behandlast av Rådet/Parlamentet.

Rettsakta er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet