Virksomhetsrapportering: endringsbestemmelser på verdipapir- og selskapsrettsområdet

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2004/109/EF om harmonisering av krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, direktiv 2014/34/EU om årsregnskaper, konsoliderte regnskaper og tilhørende rapporter for visse selskapsformer, direktiv 2006/43/EF om lovfestet revisjon av årsregnskap og konsernregnskap, og forordning (EU) 537/2014 om særlige krav til lovfestet revisjon av foretak av allmenn interesse

(In preparation) Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council amending Directive 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market, Directive 2013/34/EU on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts and Regulation (EU) 537/2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities

Siste nytt

Høring igangsatt av Kommisjonen 12.11.2021 med tilbakemeldingsfrist 4.2.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 12.11.2021)

Forbedring af kvaliteten og håndhævelsen af virksomhedsrapportering

Dette initiativ har til formål at forbedre kvaliteten og håndhævelsen af virksomhedsrapporteringen ved at afhjælpe manglerne i det underliggende økosystem.

En forbedring af rammerne for virksomhedsledelse, ekstern revision og tilsyn vil øge investorbeskyttelsen og uddybe kapitalmarkedsunionen (EU's indre marked for kapital) og styrke dens tiltrækningskraft.

Opfordring til indsendelse af dokumentation

Feedbackperiode: 12 november 2021 - 04 februar 2021

Opfordring til indsendelse af dokumentation vedrørende en konsekvensanalyse - Ares(2021)6964463

Offentlig høring

Høringsperiode: 12 november 2021 - 04 februar 2021

Gå til høringer