Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om likeverdighet for et tilsynsorgan i Canada

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1104 av 5. juli 2021 om anerkjennelsen av den juridiske, tilsynsmessige og håndhevelsesmessige organiseringen i Canada med hensyn til derivattransaksjoner under tilsyn av Office of the Superintendent of Financial Institutions som likeverdig med visse krav i artikkel 11 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, sentrale motparter og transaksjonsregistre

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1104 of 5 july 2021 on the recognition of the legal, supervisory and enforcement arrangements of Canada for derivatives transactions supervised by the Office of the Superintendent of Financial Institutions as equivalent to certain requirements of Article 11 of Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and Council on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I artikel 13 i forordning (EU) nr. 648/2012 fastlægges der en mekanisme, i henhold til hvilken Kommissionen har beføjelse til at vedtage ækvivalensafgørelser, hvorved et tredjelands retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer erklæres for ækvivalente med de krav, der er fastsat i artikel 4, 9, 10 og 11 i forordning (EU) nr. 648/2012, således at modparter, der indgår i en transaktion, som er omfattet af nævnte forordning, hvis mindst én af modparterne er etableret i det pågældende tredjeland, bør anses for at have opfyldt disse krav, hvis de overholder de krav, der er fastsat i det pågældende tredjelands retlige system. Ækvivalenserklæringen bidrager til at nå det overordnede mål med forordning (EU) nr. 648/2012 om at begrænse systemiske risici og øge derivatmarkedernes gennemsigtighed ved at sikre en internationalt ensartet anvendelse af de principper, der er aftalt med tredjelandene, og som er fastsat i nævnte forordning.

(2) Ved artikel 11, stk. 1, 2 og 3, i forordning (EU) nr. 648/2012, suppleret med Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 149/2013 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/2251, fastlægges Unionens retlige krav vedrørende rettidig bekræftelse af vilkårene for en OTC-derivataftale, gennemførelse af en porteføljekomprimering samt rammerne for porteføljeafstemning i forbindelse med OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en central modpart (»CCP«). I de pågældende bestemmelser fastlægges desuden de forpligtelser vedrørende værdiansættelse og tvistbilæggelse, der finder anvendelse på disse aftaler (»operationelle risikoreduktionsteknikker«), samt forpligtelserne vedrørende udveksling af sikkerhedsstillelse (»marginer«) mellem modparter.

(3) For at et tredjelands retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige ordning kan anses for at være ækvivalent med Unionens ordning for så vidt angår operationelle risikoreduktionsteknikker og marginkrav, skal det materielle resultat af de gældende retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer være ækvivalent med Unionens krav i henhold til artikel 11 i forordning (EU) nr. 648/2012 og sikre beskyttelse af tavshedspligt svarende til den beskyttelse, der er fastsat i artikel 83 i nævnte forordning. Desuden skal de ækvivalente retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer anvendes effektivt på en retfærdig og ikke-fordrejet måde i det pågældende tredjeland. Denne ækvivalensvurdering omfatter derfor en kontrol af, om et tredjelands retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer sikrer, at OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP og er indgået af mindst én modpart, der er etableret i nævnte tredjeland, ikke udsætter de finansielle markeder i Unionen for et forhøjet risikoniveau og følgelig ikke udgør en uacceptabelt stor systemisk risiko i Unionen.

(4) Den 1. oktober 2013 modtog Kommissionen teknisk rådgivning fra Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (»ESMA«) om de retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer i Canada (4), heriblandt de operationelle risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP. ESMA konkluderede i sin tekniske rådgivning, at eftersom Canada stadig var i færd med at færdiggøre sin reguleringsordning for clearingforpligtelsen, ikke-finansielle modparter og risikoreduktionsteknikker for ikke-clearede handler, var det ikke i stand til at foretage en endelig analyse og yde teknisk rådgivning om dette spørgsmål.

(5) Kommissionen har taget ESMA's tekniske rådgivning til efterretning og har taget højde for den reguleringsmæssige udvikling, der har fundet sted siden da. Denne afgørelse er ikke kun baseret på en sammenlignende analyse af de retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige krav, der gælder i Canada, men også på en vurdering af resultatet af disse krav og af deres evne til at reducere de risici, der følger af OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP, på en måde, der anses for ækvivalent med resultatet af kravene i forordning (EU) nr. 648/2012.

(6) De retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer, der finder anvendelse i Canada for OTC-derivataftaler, er fastsat i Guideline E-22 on Margin Requirements for Non-Centrally Cleared Derivatives og i Guideline B-7 on Derivatives Sound Practices (herefter »retningslinjerne«) fra Office of the Superintendent of Financial Institutions (»OSFI«). Manglende overholdelse af retningslinjerne kan udløse en revision af den tilladelse, i henhold til hvilken de enheder, der er omfattet af retningslinjerne, opererer. OSFI udøver tilsynsmæssig regulering af og tilsyn med føderalt regulerede finansieringsinstitutter (FRFI) i Canada og er ansvarlig for overvågning og håndhævelse af alle OSFI-retningslinjer. FRFI henviser til banker, udenlandske bankfilialer, bankholdingselskaber, investerings- og udlånsvirksomheder, kooperative kreditforeninger, kooperative detailsammenslutninger, livsforsikringsselskaber, ejendoms- og ulykkesforsikringsselskaber og forsikringsholdingselskaber. Retningslinjerne fastsætter minimumsstandarder for krav til marginer og andre risikoreduktionsteknikker for ikke-centralt clearede derivattransaktioner, der gennemføres af FRFI'er. Guideline B-7 trådte i kraft i november 2014, mens Guideline E-22 trådte i kraft i juni 2017, og nogle af kravene er omfattet af en indfasning i overensstemmelse med internationale rammer og tilpasset den eksisterende indfasning i delegeret forordning (EU) 2016/2251.

(7) De operationelle risikoreduktionsteknikker for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP, som fastsat i Guideline B-7, er fortsat utilstrækkelige i forhold til forpligtelserne i artikel 11, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 og i delegeret forordning (EU) nr. 149/2013 med hensyn til rettidig bekræftelse, porteføljekomprimering og afstemning såvel som værdiansættelse af transaktioner. Denne afgørelse bør derfor kun omfatte de retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer vedrørende tvistbilæggelsesforpligtelserne som omhandlet i artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012 og i delegeret forordning (EU) nr. 149/2013 samt bestemmelserne om marginkrav som omhandlet i artikel 11, stk. 3, i forordning (EU) nr. 648/2012 og i delegeret forordning (EU) 2016/2251.

(8) Med hensyn til de krav til tvistbilæggelse, der finder anvendelse på OTC-derivater, der ikke cleares af en CCP, indeholder Canadas OTC-derivatbestemmelser i Guideline B-7, der finder anvendelse på omfattede FRFI'er, forpligtelser svarende til dem, der er fastsat i artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) nr. 648/2012. Navnlig indeholder Guideline B-7 specifikke bestemmelser om tvistbilæggelse, der finder anvendelse på OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP.

(9) Med hensyn til marginerne for OTC-derivataftaler, der ikke er clearet af en CCP, finder bestemmelserne i Guideline E-22 anvendelse på OTC-derivataftaler som defineret i artikel 2, nr. 7), i forordning (EU) nr. 648/2012, med undtagelse af fysisk afviklede valutaterminsforretninger og valutaswaps, der ikke er underlagt marginkravene i Guideline E-22, og de faste fysisk afviklede valutatransaktioner i tilknytning til udveksling af en hovedstol af cross-currency swaps, som er undtaget fra krav om initialmargin i Guideline E-22, samt for fysisk afviklede råvaretransaktioner, som ikke er omfattet af definitionen af et derivat i Guideline E-22. I henhold til artikel 27, 30, 30a, 31 og 38 i delegeret forordning (EU) 2016/2251 er valutaswaps og valutaterminsforretninger såvel som udveksling af en hovedstol af valutaswaps undtaget fra krav om initialmargin, hvorimod derivater i tilknytning til dækkede obligationer med henblik på risikoafdækning, visse derivater i tilknytning til securitiseringer og derivater med modparter i tredjelande, hvor der ikke kan sikres en retlig håndhævelse af nettingaftaler eller beskyttelse af sikkerhedsstillelse, såvel som enkeltaktieoptioner og indeksoptioner, er omfattet af undtagelser fra kravene om initial- og variationsmarginer. Denne afgørelse bør derfor ikke finde anvendelse på fysisk afviklede råvarederivater.

(10) I henhold til Guideline E-22 skal alle FRFI'er, der tilhører en konsolideret gruppe, hvis gennemsnitlige aggregerede notionelle beløb ved månedens udgang af ikke-centralt clearede derivater for marts, april og maj 2016 og et hvilket som helst år derefter overstiger 12 mia. CAD (»omfattede enheder«), udveksle initial- og variationsmarginer. I henhold til Guideline E-22 har Canada vedtaget den internationalt aftalte tidsplan for indfasningen af initialmarginkravene. Stater, centralbanker, offentlige enheder, anerkendte multilaterale udviklingsbanker, Den Internationale Betalingsbank og centrale modparter er ikke omfattet af definitionen af en omfattet enhed. Finansieringsdatterselskaber (treasury subsidiaries), der udfører risikostyringsaktiviteter på vegne af datterselskaber i en gruppe og visse special purpose-enheder (SPE'er), er udelukket fra definitionen af omfattede enheder. Denne afgørelse bør derfor omfatte de retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer vedrørende tvistbilæggelse og udveksling af forpligtelser vedrørende sikkerhedsstillelse, der finder anvendelse på FRFI'er, som er omfattede enheder (»omfattede FRFI'er«). I henhold til artikel 11 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal alle modparter i en OTC-derivattransaktion, der ikke cleares af en CCP, udveksle variationsmarginer dagligt. Denne afgørelse bør derfor være betinget af, at der udveksles variationsmarginer for transaktioner, der gennemføres med omfattede FRFI'er.

(11) I henhold til Guideline E-22 skal initial- og variationsmarginer beregnes og »calles« senest to arbejdsdage efter gennemførelsen af en transaktion vedrørende et ikke-centralt clearet derivat mellem en omfattet FRFI og en omfattet enhed. Derefter skal marginer beregnes og »calles« dagligt. Marginer skal stilles eller modtages senest den anden arbejdsdag efter hver margin call. I henhold til artikel 12 i delegeret forordning (EU) 2016/2251 skal alle modparter i en OTC-derivataftale, der ikke cleares af en CCP, udveksle variationsmarginer dagligt eller justere den marginrisikoperiode, der anvendes til at beregne initialmarginen i overensstemmelse hermed. Der bør derfor fastsættes betingelser for variationsmarginer.

(12) Guideline E-22 indeholder også bestemmelser om et kombineret minimumsoverførselsbeløb for initial- og variationsmarginer på 750 000 CAD. Dette beløb er fastsat til 500 000 EUR i artikel 25 i delegeret forordning (EU) 2016/2251. Under hensyntagen til den marginale forskel mellem disse valutaers værdi og det fælles mål, bør beløbene anses for ækvivalente.

(13) Som for beregningen af initialmarginen og ligesom den standardiserede metode til beregning af initialmarginen, der er fastsat i bilag IV til delegeret forordning (EU) 2016/2251, giver Guideline E-22 mulighed for at anvende en standardiseret model, der er ækvivalent med den model, der er fastsat i ovennævnte bilag. Alternativt kan interne modeller eller tredjepartsmodeller anvendes til at beregne initialmarginen, hvis disse modeller opfylder visse krav, som er ækvivalente med dem, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2016/2251. Interne modeller og tredjepartsmodeller er underlagt kontrol af OSFI i forhold til de kriterier, der er fastsat for overholdelse.

(14) Kravene i Guideline E-22 om anerkendt sikkerhedsstillelse og om, hvordan sikkerheden skal besiddes og holdes adskilt, ligner de krav, der er fastsat i delegeret forordning (EU) 2016/2251. Guideline E-22 indeholder en ækvivalent liste over anerkendt sikkerhedsstillelse, og i lighed med delegeret forordning (EU) 2016/2251 fastsættes det deri, at sikkerhedsstillelse skal værdiansættes dagligt. Retningslinjen fastsætter endvidere, at den udvekslede initialmargin skal opbevares på en sådan måde, at det sikres, at den er umiddelbart tilgængelig for den opkrævende part i tilfælde af modpartens misligholdelse, og at den er underlagt rammer, der beskytter den part, der stiller den, så vidt muligt i tilfælde af den opkrævende modparts konkurs.

(15) Med hensyn til beskyttelse af forretningshemmeligheder er OSFI's oplysninger underlagt bestemmelserne i section 22 i Office of Superintendent of Financial Institutions Act (»OSFI-loven«), som sikrer, at alle oplysninger om et finansieringsinstituts forretninger eller anliggender eller om personer, der beskæftiger sig med disse, som OSFI eller enhver person, der handler efter OSFI's anvisninger, modtager, er fortrolige og behandles i overensstemmelse hermed. OSFI og personer, der handler efter OSFI's anvisninger, er også omfattet af Privacy Act, som beskytter personoplysninger, der kontrolleres af en føderal statslig institution, samt af loven om adgang til oplysninger (»Access to Information Act«), som giver ret til adgang til oplysninger i registre under føderale statslige institutioners kontrol. Derfor giver section 22 i lov om OSFI sammen med Privacy Act og Access to Information Act garantier for tavshedspligt, herunder beskyttelse af forretningshemmeligheder, der er ækvivalente med dem, der er fastsat i afsnit VIII i forordning (EU) nr. 648/2012.

(16) Endelig har OSFI med hensyn til effektivt føderalt tilsyn med og håndhævelse af de retlige rammer i Canada hovedansvaret for at overvåge og håndhæve overholdelsen af retningslinjerne. OSFI kan træffe en lang række tilsynsmæssige foranstaltninger for at sætte en stopper for overtrædelse af gældende regler. Disse foranstaltninger bør derfor anses for at sikre en effektiv anvendelse af de relevante retlige, reguleringsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer i henhold til retningslinjerne på en retfærdig og ikke-fordrejende måde med henblik på at sikre et effektivt tilsyn og en effektiv håndhævelse, der er ækvivalent med rammerne for tilsyn og håndhævelse i EU-lovgivningen.

(17) Ved denne afgørelse anerkendes ækvivalensen af bindende krav, der er fastsat i canadisk lovgivning vedrørende OTC-derivataftaler, og som er gældende på tidspunktet for vedtagelsen af denne afgørelse. Kommissionen vil i samarbejde med ESMA regelmæssigt overvåge udviklingen af de retlige, tilsynsmæssige og håndhævelsesmæssige rammer for disse OTC-derivataftaler og den ensartede og effektive gennemførelse heraf med hensyn til rettidig bekræftelse, porteføljekomprimering og -afstemning, værdiansættelse, tvistbilæggelse og marginkrav for OTC-derivataftaler, der ikke cleares af en CCP, på grundlag af hvilke denne afgørelse er truffet. Som led i sin overvågningsindsats kan Kommissionen anmode OSFI om at fremlægge oplysninger om udviklingen inden for regulering og tilsyn. Kommissionens kan foretage en særlig gennemgang på et hvilket som helst tidspunkt, hvis en relevant udvikling nødvendiggør, at Kommissionen revurderer den ækvivalenserklæring, der er truffet ved denne afgørelse. En sådan revurdering kan føre til ophævelse af denne afgørelse, hvilket igen automatisk vil have til følge, at modparterne gøres til genstand for alle de krav, der er fastsat i forordning (EU) nr. 648/2012.

(18) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
01.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.07.2021
Anvendelsesdato i EU
26.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet