Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko (korrigering)

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/1798 av 2. juli 2015 om retting av delegert forordning (EU) nr. 625/2014 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 gjennom tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kravene til investorer, organisatorer, opprinnelige långivere og initiativtakende institusjoner i forbindelse med eksponeringer mot overført kredittrisiko

Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1798 of 2 July 2015 correcting Delegated Regulation (EU) No 625/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council by way of regulatory technical standards specifying the requirements for investor, sponsor, original lenders and originator institutions relating to exposures to transferred credit risk

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen korrigerer delegert forordning (EU) nr. 625/2014, som utfyller CRR med hensyn til tekniske reguleringsstandarder som spesifiserer kravene for investorer, sponsorer, opprinnelige långivere og utstederinstitusjoner knyttet til eksponering for overført kredittrisiko. Korrigeringene er for det meste knyttet til språk- og skrivefeil, og gjelder en rekke av språkversjonene. Felles for alle er en korrigering av artikkel 23(2), hvor punkt (c) blir skilt ut som en separat paragraf av artikkelen for å unngå feiltolkninger.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.07.2015
Anvendelsesdato i EU
28.10.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1798
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro