Verdipapirbørser i USA: likeverdighetsvurdering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/552 av 4. april 2022 om fastsettelse av at nasjonale verdipapirbørser i De forente amerikanske stater, registrert hos Securities and Exchange Commission, oppfyller rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene i avdeling III i direktiv 2014/65/EU, og er underlagt effektivt tilsyn og håndhevelse

Commission Implementing Decision (EU) 2022/552 of 4 April 2022 determining that national securities exchanges of the United States of America that are registered with the Securities and Exchange Commission comply with legally binding requirements which are equivalent to the requirements laid down in Title III of Directive 2014/65/EU and are subject to effective supervision and enforcement

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 8.6.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.5.2022)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2022/552 er en likeverdighetssvurdering av rammene for tilsyn med nasjonale verdipapirbørser i USA etter artikkel 2a nr 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 (EMIR). Likeverdsvurderingen åpner for at verdipapirbørser som er registrert hos Securities and Exchange Commisssion (verdipapirtilsynsmyndigheten i USA) anses å oppfylle rettslig bindende krav som er likeverdige med kravene til regulerte markeder i direktiv 2014/65/EU (MiFiD) og at de anes å være underlagt effektivt tilsyn og håndhevelse. Transaksjoner gjennomført på slike børser anses derfor ikke som OTC-transaksjoner ("over the counter"- bilaterale transaksjoner)

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen vil bli tatt inn i forskrift om likeverdighetsvurderinger med hjemmel i verdipapirhandelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Vedtaket får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Kommisjonsbeslutningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 4. april 2022. Anvendelsesdato i EU er fra 26. april 2022. Den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
04.04.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.04.2022
Anvendelsesdato i EU
26.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet