Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om identifisering og rapportering av manipuleringer av referanseverdier

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1351 av 6. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2011 med hensyn til reguleringstekniske standarder om karakteristikkene ved systemene og kontrollene for identifisering og rapportering av atferd som kan involvere manipulering eller forsøk på manipulering av en referanseverdi

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1351 of 6 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the characteristics of the systems and controls for the identification and reporting of any conduct that may involve manipulation or attempted manipulation of a benchmark

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.10.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en teknisk, utfyllende standard til referanseverdiforordningen (forordning (EU) 2016/1011), og retter seg mot administratoer for referanseverdier. En referanseverdi er en verdi (statistisk mål) som er beregnet på grunnlag av et sett representative underliggende data som brukes som referansepris for finansielle instrumenter eller finansielle avtaler eller til å måle verdipapirfonds resultater.

Etter artikkel 14 i referanseverdiforordningen (forordning (EU) 2016/1011) skal en administrator av en referanseverdi ha systemer og kontroller for å kunne identifisere og rapportere manipulasjon eller forsøk på manipulasjon av en referanseverdi. Den vedtatte kommisjonsforordningen angir nærmere hvilke krav som disse systemene og kontrollene må oppfylle.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering, det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Det kan skje i referanseverdiforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er per august 2021 seks norske administratorer av referanseverdier. Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
I EU skal kravene i forordningen anvendes fra 1. januar 2022. Finanstilsynet antar at samme dato kan gjelde i EØS/EFTA-statene.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsaken er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EØS/EFTA-statene. Basisrettsakten referanseverdiforordningen er innlemmet i EØS-avtalen og i kraft i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.05.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet