PEPP-forordningen om europeisk personlig pensjonsordning: utfyllende bestemmelser om kriterier for inngrep fra Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og tjenestepensjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/895 av 24. februar 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1238 med hensyn til produktinnblanding

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1895 of 24 February 2021 supplementing Regulation (EU) No 2019/1238 of the European Parliament and of the Council with regard to product intervention

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Det er nødvendigt, at EIOPA er i stand til at anvende entydige kriterier og faktorer til at bestemme, om der er væsentlig bekymring for så vidt angår investorbeskyttelsen eller en trussel mod de finansielle markeders ordnede funktion og integritet eller mod stabiliteten i hele eller dele af det finansielle system i Unionen. Denne forordning præciserer yderligere disse kriterier og faktorer, herunder dem, der er anført i artikel 65, stk. 9, andet afsnit, litra a), b), c) og d), i forordning (EU) 2019/1238.

(2) Det er vigtigt at sikre en konsekvent tilgang i Unionen, samtidig med at Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) får mulighed for at træffe passende foranstaltninger i tilfælde af uforudsete negative begivenheder eller udviklinger, som er i overensstemmelse med artikel 65, stk. 9, i forordning (EU) 2019/1238. Kommissionen opfordrede EIOPA til at yde teknisk rådgivning inden for det paneuropæiske personlige pensionsprodukt (PEPP-produkt).

(3) Eksistensen af en "trussel", som er en af forudsætningerne for EIOPA's intervention med henblik på de finansielle markeders eller råvaremarkeders ordnede funktion og integritet eller stabiliteten i det finansielle system, kræver et højere vurderingskriterie end eksistensen af "væsentlig bekymring", som er forudsætningen for EIOPA's intervention med henblik på at sikre investorbeskyttelse. EIOPA bør kunne intervenere, hvis mindst en af faktorerne eller kriterierne i denne forordning fører til en sådan bekymring eller en sådan trussel.

(4) Det er også nødvendigt at tage hensyn til PEPP-udbyderens eller PEPP-distributørens særlige situation og omstændigheder i forbindelse med deres eventuelle bidrag til bekymringer eller trusler af den type, der er omhandlet i artikel 65, stk. 9, i forordning (EU) 2019/1238 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.02.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.02.2021
Anvendelsesdato i EU
24.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet