Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/72 av 4. oktober 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 om interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner med hensyn til reguleringstekniske standarder for krav som betalingskortordninger og behandlingsenheter skal overholde for å sikre at de er uavhengige hva angår regnskap, organisasjon og beslutningsprosesserbehandlingsenheter skal overholde for å sikre at de er uavhengige hva angår regnskap, organisasjon og beslutningsprosesser

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/72 of 4 October 2017 supplementing Regulation (EU) 2015/751 of the European Parliament and of the Council on interchange fees for card-based payment transactions with regard to regulatory technical standards establishing the requirements to be complied with by payment card schemes and processing entities to ensure the application of independence requirements in terms of accounting, organisation and decision-making process

Siste nytt

EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.1.2020 som følge av ratifisering av Norge 22.11.2019 av tilknyttet rettsakt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende regler til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 om interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner (Interchange Fee Regulation - IFR). Hovedforordningen IFR er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men de materielle bestemmelsene er i norsk rett førtidig gjennomført i forskrift av 27. juni 2016 nr. 827 om formidlingsgebyr i kortordninger mv. Det fremgår av hovedforordningen og norsk forskrift at enheter som er ansvarlig for kortordninger og enheter som er ansvarlig for gjennomføring av transaksjoner skal organiseres som uavhengige enheter. De utfyllende reglene gir nærmere bestemmelser om hvordan dette skal sikres.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når disse utfyllende reglene til IFR tas inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, dvs. at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen. Forordningen bør tas inn samtidig med eller etter at hovedforordningen IFR tas inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger både av hovedrettsakten IFR og av norsk forskrift om formidlingsgebyr i kortordninger mv. Det er allerede et krav i norsk rett at de to typer virksomhetene skal organiseres som uavhengige enheter, mens forordningen konkretiserer hvordan slik uavhengighet skal sikres. Forordningen medfører ikke vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for myndighetene. Kravet om å adskille de to typer virksomhet kan ha hatt betydelige økonomiske og administrative konsekvenser for berørte foretak. Dette er konsekvenser foretakene i hovedsak måtte håndtere allerede ved innføring av reglene om skillet i 2016. De utfyllende reglene, som gir nærmere bestemmelser om slikt skille, kan fortsatt ha konsekvenser for enkelte foretak.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet antar reglene er EØS-relevante og akseptable.

Vurdering
Forbehold om Stortingets samtykke (art 103-forbehold) gjelder morrettsakten Interchange Fee Regulation. Morrettsakten må være gjennomført i norsk rett før utfyllende EØS-regler kan gjennomføres ved inkorporasjon.

Det vil være behov for tekniske tilpasninger ved EØS-innlemmelse, vedr. ikrafttredelsestidspunkt.

Status
Forordningen er vedtatt og har trådt i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.10.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.10.2017
Anvendelsesdato i EU
07.02.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.09.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
25.10.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein: av forordning (EU) 2015/751 (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0072
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro