Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1866 av 3. juli 2019 om endring av delegert forordning (EU) 2017/653 for å tilpasse overgangsordningen for PRIIP-produsenter som tilbyr fondsenheter som omhandlet i artikkel 32 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 som underliggende investeringsmuligheter, med den forlengede fritaksperioden i samsvar med nevnte artikkel

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1866 of 3 July 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2017/653 to align the transitional arrangement for PRIIP manufacturers offering units of funds referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council as underlying investment options with the prolonged exemption period under that Article

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 30.4.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.3.2020)

Sammendrag av innhold
PRIIPS-forordningen regulerer nøkkelinformasjonsdokument (KID) for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til ikke-profesjonelle investorer. Produsenter av slike produkter skal utarbeide nøkkelinformasjon i et standardisert dokument og legge dette på sin nettside. Produkter som typisk omfattes er livsforsikringer med investeringsvalg, strukturerte bankinnskudd (f. eks. bankinnskudd med aksjeavkastning), investeringsfond (herunder verdipapirfond og alternative investeringsfond) og ulike typer derivater. PRIIPs-forordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2018.

Forvaltningsselskap for UCITS-fond og nasjonale fond, som etter nasjonale regler er underlagt UCITS-direktivets krav om nøkkelinformasjon, samt personer som selger eller gir råd om andeler i slike verdipapirfond, er unntatt fra kravene i PRIIPs frem til 31. desember 2021. Dette innebærer at nøkkelinformasjonsdokument utarbeidet etter UCITS-direktivet kan benyttes så lenge denne overgangsordningen varer.

Delegert forordning (EU) 2017/653 inneholder tekniske standarder og utfyllende bestemmelser til PRIIPs-forordningen. Som en konsekvens av at forvaltningsselskap for UCITS-fond og nasjonale fond er unntatt fra kravene om å utarbeide nøkkelinformasjon etter PRIIPS-forordningen frem til 31. desember 2021, fastsetter den delegerte forordningen en lignende overgangsordning med hensyn til en PRIIPs-produsents plikt til å utarbeide nøkkelinformasjon for underliggende investeringsmuligheter i et produkt. Det er fastsatt en unntaksordning i tredje avsnitt i artikkel 18. Den aktuelle rettsakten – delegert forordning (EU) 2019/1866 – gjør endringer i delegert forordning (EU) 2017/653 slik at unntaksordningen for PRIIPS-produsenter i artikkel 18 også forlenges frem til 31. desember 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er EØS-relevant, men den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.07.2019
Anvendelsesdato i EU
28.11.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2020
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1866
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro