Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/389 av 27. november 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2015/2366 med hensyn til reguleringstekniske standarder for sterk kundeautentisering og vanlige og sikre åpne standarder for kommunikasjon

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/389 of 27 November 2017 supplementing Directive 2015/2366 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for strong customer authentication and common and secure open standards of communication

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.9.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Morrettsakten, Europaparlaments- og Rådsdirektiv (EU) 2015/2366 (PSD II), skal legge til rette for modernisering og effektivisering av digitale betalingstjenester, bl.a. ved å åpne for nye betalingstjenester hvor betalingstjenestetilbyder kan gis adgang til kundens betalingskonto hos annen kontotilbyder. PSD II skal samtidig øke sikkerhetsnivået ved utførelse av digitale betalingstjenester. I forlengelsen av dette fastsettes det i denne reguleringstekniske standarden utfyllende bestemmelser om sikkerhetskravene til kundeautentisering, unntak fra bruk av sterk kundeautentisering og sikkerhetskravene til kommunikasjon mellom betalingstjenestebruker, - tilbyder og kontotilbyder. Videre angis de nærmere kravene til grensesnittet kontotilbyder må gjøre tilgjengelig for betalingstjenestetilbyder. Betalingstjenestetilbyder og kontotilbyder pålegges rapporteringsplikter til tilsynsmyndighetene ved brudd på kravene i den reguleringstekniske standarden. Samtidig pålegges tilsynsmyndighetene plikter knyttet til overvåkning av grensesnitt, godkjennelse av sikkerhetsmekanismer og unntak fra bruk av sikkerhetsmekanismer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres som forskrift i norsk rett, ved inkorporasjon. Inkorporasjon betyr at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift, med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for myndighetene utover økte tilsynsplikter.

Reglene forventes å få betydelige økonomiske konsekvenser for kontotilbyder som må etablere åpne grensesnitt, hvilket krever endringer i IT-systemer og sikkerhetsrutiner. Kravet om å åpne grensesnittene følger imidlertid av PSD II, mens det er de nærmere kvalitetskravene som utfylles i den reguleringstekniske standarden. Reglene vil videre få mindre økonomiske konsekvenser i form av sterkere sikkerhetskrav for betalingstjenestetilbydere som utfører digitale betalingstjenester.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen merknad

Vurdering
Reglene er EØS-relevante og akseptable.

Det vil være behov for tekniske EØS-tilpasninger vedr. ikrafttredelsestidspunkt.

Forbehold om Stortingets samtykke gjelder primært morrettsakten PSDII. Denne må være på plass for å gi hjemler til å fastsette denne forordningen, med utfyllende bestemmelser, som forskrift.

Status
Reglene er vedtatt og trådt i kraft i EU. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
27.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.11.2017
Anvendelsesdato i EU
14.03.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.09.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon