Referanseverdiforordningen 2016 for finansielle instrumenter og kontrakter: utfyllende bestemmelser om metodologien til fastsettelse av referanseverdier

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1352 av 6. mai 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/2011 med hensyn til reguleringstekniske standarder om vilkår for å sikre at metoden for å fastsette en referanseverdi oppfyller kravene til kvalitet

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1352 of 6 May 2021 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the conditions to ensure that the methodology for determining a benchmark complies with the quality requirements

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.9.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en teknisk, utfyllende standard til referanseverdiforordningen (forordning (EU) 2016/1011), og retter seg mot administratoer for referanseverdier. En referanseverdi er en verdi (statistisk mål) som er beregnet på grunnlag av et sett representative underliggende data som brukes som referansepris for finansielle instrumenter eller finansielle avtaler eller til å måle verdipapirfonds resultater.

Artikkel 12 i referanseverdiforordningen stiller krav til den metoden en administrator bruker for å fastsette en referanseverdi. Den vedtatte kommisjonsforordningen spesifiserer nærmere disse kravene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering, det vil si at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Det kan skje i referanseverdiforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det er per august 2021 seks norske administratorer av referanseverdier. Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
I EU skal kravene i forordningen anvendes fra 1. januar 2022. Finanstilsynet antar at samme dato kan gjelde i EØS/EFTA-statene og at det ikke vil være nødvendig å tilpasse denne datoen.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsaken er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EØS/EFTA-statene. Basisrettsakten referanseverdiforordningen er innlemmet i EØS-avtalen og i kraft i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.05.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet