Rammeverk for gjenoppretting og avvikling av forsikringsselskaper

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om fastsettelse av et rammeverk for gjenoppretting og avvikling av forsikrings- og gjenforsikringsselskaper og endring av direktiv 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2009/138/EF, (EU) 2017/1132 og forordning (EU) No 1094/2010 og (EU) No 648/2012

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of insurance and reinsurance undertakings and amending Directives 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2009/138/EC, (EU) 2017/1132 and Regulations (EU) No 1094/2010 and (EU) No 648/2012

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 25.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 22.9.2021)

Gennemgang af EU's forsikringsregler: Forsikringsselskaberne tilskyndes til at investere i Europas fremtid

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en omfattende gennemgang af EU's forsikringsregler (kaldet "Solvens II"), så forsikringsselskaberne kan øge de langsigtede investeringer i Europas genopretning efter covid-19-pandemien.

Den gennemgang, der fremlægges i dag, har også til formål at gøre forsikrings- og genforsikringssektoren (dvs. forsikring for forsikringsselskaber) mere modstandsdygtig, så den kan klare fremtidige kriser og beskytte forsikringstagerne bedre. Desuden vil der blive indført forenklede og mere forholdsmæssige regler for visse mindre forsikringsselskaber.

Forsikringspolicer er af afgørende betydning for mange europæere og for Europas virksomheder. De beskytter borgerne mod økonomiske tab i tilfælde af uforudsete begivenheder. Forsikringsselskaberne spiller også en vigtig rolle i vores økonomi ved at kanalisere opsparinger ind i finansmarkederne og realøkonomien og derved give de europæiske virksomheder langsigtet finansiering.

Den gennemgang, der fremlægges i dag, består af følgende elementer:

  • et lovgivningsforslag om ændring af Solvens II-direktivet (direktiv 2009/138/EF)
  • en meddelelse om gennemgangen af Solvens II-direktivet
  • et lovgivningsforslag til et nyt direktiv om genopretning og afvikling af forsikringsselskaber.

Samlet gennemgang af Solvens II

Formålet med den gennemgang, der fremlægges i dag, er at styrke de europæiske forsikringsselskabers bidrag til finansieringen af genopretningen, gøre fremskridt hen imod kapitalmarkedsunionen og kanalisere midler til den europæiske grønne pagt. På kort sigt forventes der at kunne frigives kapital på ca. 90 mia. EUR i EU. Denne betydelige frigivelse af kapital vil hjælpe (gen)forsikringsselskaberne med at øge deres bidrag som private investorer til Europas genopretning efter covid-19.

Ændringerne af Solvens II-direktivet vil blive suppleret med delegerede retsakter på et senere tidspunkt. I dagens meddelelse redegøres der for Kommissionens hensigter i denne henseende. 

Nogle centrale punkter i dagens pakke:

  • De ændringer, der foreslås i dag, vil beskytte forbrugerne bedre og sikre, at forsikringsselskaberne forbliver robuste, også i vanskelige økonomiske tider.
  • Forbrugerne ("forsikringstagerne") vil blive bedre informeret om deres forsikringsselskabs finansielle situation.
  • Forbrugerne vil blive bedre beskyttet, når de køber forsikringsprodukter i andre EU-lande takket være et bedre samarbejde mellem tilsynsmyndighederne.
  • Forsikringsselskaberne vil blive tilskyndet til at investere mere i langsigtet kapital til økonomien.
  • Forsikringsselskabernes finansielle styrke vil tage bedre hensyn til visse risici, herunder dem, der vedrører klimaet, og være mindre følsomme over for kortvarige markedsudsving.
  • Der vil blive holdt bedre øje med hele sektoren for at undgå, at dens stabilitet bringes i fare.

Forslag til direktiv om genopretning og afvikling af forsikringsselskaber

Formålet med direktivet om genopretning og afvikling af forsikringsselskaber er at sikre, at forsikringsselskaber og relevante myndigheder i EU er bedre forberedt i tilfælde af alvorlige finansielle vanskeligheder.

Det vil indføre en ny velordnet afviklingsproces, som bedre vil beskytte forsikringstagerne, realøkonomien, det finansielle system og i sidste ende skatteyderne. De nationale myndigheder vil være bedre rustet, hvis et forsikringsselskab bliver insolvent.

Gennem oprettelsen af afviklingskollegier vil de relevante tilsynsmyndigheder og afviklingsmyndigheder kunne træffe koordinerede, rettidige og resolutte foranstaltninger for at løse problemer, der opstår i grænseoverskridende (gen)forsikringskoncerner, og dermed sikre det bedst mulige resultat for forsikringstagerne og økonomien som helhed.

Dagens forslag bygger i vid udstrækning på teknisk rådgivning fra EIOPA (Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger). De er også i overensstemmelse med det arbejde, der er gjort på internationalt plan om emnet, samtidig med at der tages hensyn til særlige europæiske forhold.

Medlemmerne af kommissærkollegiet udtaler:

Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, udtaler: "Europa har brug for en stærk og dynamisk forsikringssektor til at investere i vores økonomi og hjælpe os med at håndtere de risici, vi står over for. Forsikringssektoren kan bidrage til den grønne pagt og kapitalmarkedsunionen takket være dens dobbelte rolle som beskytter og investor. Dagens forslag sikrer, at vores regler fortsat er formålstjenlige, ved at de bliver mere forholdsmæssige." 

Mairead McGuinness, kommissær med ansvar for finansielle tjenesteydelser, finansiel stabilitet og kapitalmarkedsunionen, udtaler: "Dagens forslag vil hjælpe forsikringssektoren med at træde i karakter og fuldt ud spille sin rolle i EU's økonomi. Vi gør det muligt at investere i genopretningen og fremtiden. Og vi fremmer forsikringsselskabers deltagelse i EU's kapitalmarkeder, idet vi muliggør de langsigtede investeringer, der er så afgørende for en bæredygtig fremtid. Vores voksende kapitalmarkedsunion er afgørende for vores grønne og digitale fremtid. Vi er også meget opmærksomme på forbrugerperspektivet. Forsikringstagerne kan stole på, at de vil blive bedre beskyttet i fremtiden, hvis deres forsikringsselskab kommer i vanskeligheder."

Næste skridt

Lovgivningspakken vil nu blive drøftet af Europa-Parlamentet og Rådet.

Baggrund

Forsikringsbeskyttelse er af afgørende betydning for mange husholdninger, virksomheder og deltagere på det finansielle marked. Forsikringssektoren tilbyder også løsninger for pensionsindtægter og bidrager til at kanalisere opsparinger ind på de finansielle markeder og i realøkonomien.

Den 1. januar 2016 trådte Solvens II-direktivet i kraft. Kommissionen har overvåget anvendelsen af direktivet og rådført sig indgående med interessenterne om mulige områder, hvor der skulle foretages en gennemgang.

Den 11. februar 2019 anmodede Kommissionen formelt EIOPA om teknisk rådgivning med henblik på at forberede gennemgangen af Solvens II-direktivet. EIOPA's tekniske rådgivning blev offentliggjort den 17. december 2020.

Ud over det minimum af gennemgang, der er nævnt i selve direktivet, og efter høring af interessenterne identificerede Kommissionen yderligere områder af Solvens II-rammen, der bør gennemgås, f.eks. sektorens bidrag til Den Europæiske Unions politiske prioriteter (f.eks. den europæiske grønne pagt og kapitalmarkedsunionen), tilsyn med grænseoverskridende forsikringsaktiviteter og styrkelse af tilsynsreglernes proportionalitet, herunder rapportering.

Yderligere oplysninger

Lovgivningsforslag om ændring af direktiv 2009/138/EF ("Solvens II-direktivet")

Lovgivningsforslag om genopretning og afvikling af (gen)forsikringsselskaber

Meddelelse om gennemgangen af Solvens II-direktivet

Spørgsmål og svar

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.09.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet