SMB-forordningen om fremme av vekstmarkeder for små og mellomstore bedrifter

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2115 av 27. november 2019 om endring av direktiv 2014/65/EU og forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) 2017/1129 med hensyn til fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er

Regulation (EU) 2019/2115 of 27 November 2019 of the European Parliament and of the Council amending Directive 2014/65/EU and Regulations (EU) No 596/2014 and (EU) 2017/1129 as regards the promotion of the use of SME growth markets

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.7.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.6.2021)

Sammendrag av innhold

SMB-vekstmarkedsforordningen endrer verdipapirmarkedsdirektivet (direktiv 2014/65/EU), markedsmisbruksforordningen (MAR, forordning (EU) 596/2014) og prospektforordningen (forordning (EU) 2017/1129) for å bidra til at små og mellomstore bedrifter (SMB) lettere får tilgang til finansering på kapitalmarkedet. Forordningen innebærer en lemping av visse forpliktelser for foretak som er notert på et vekstmarked for små og mellomstore bedrifter. Et vekstmarked for små og mellomstore bedrifter er en spesiell form for multilateral handelsfasilitet (MHF) som er innført med verdipapirmarkedsdirektivet.

Det foreslås blant annet følgende endringer:

  • Unntak fra reglene om markedssonderinger ved utstedelse av obligasjoner rettet mot profesjonelle investorer
  • Adgang til å inngå likviditetsavtale for å øke likviditeten i foretakets aksjer 
  • Adgang til å inngå en liste over såkalte "permanente innsidere" (personer som regelmessig har tilgang til innsideinformasjon)
  • Enklere formkrav for beslutning om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon
  • Innføring av lengre, absolutt frist for å offentliggjøre handler gjort av ledende ansatte og deres nærstående
  • Adgang til å inngå forenklet prospekt ved overgang til regulert marked under gitte vilkår og utvidet adgang til bruk av EU-vekstprospekt
  • Nedsettelse av ekspertgruppe som skal evaluere SMB-vekstmarkeder

SMB-vekstmarkeder ble introdusert ved MiFID II. Formålet var blant annet å bedre små og mellomstore bedrifters tilgang på kapital, bedre vekstvilkårene, og legge til rette for videreutvikling av spesialiserte markeder som tar hensyn til behov hos utstedere og investorer på SMB-vekstmarkeder. Det ble i fortalen til MiFID II påpekt at det også i fremtidig lovgivning bør være fokus på hvordan slike markeder ytterligere kan fremmes ved at de blir attraktive for investorer, reduserer administrative byrder for utstedere og gir videre incentiver for utstedere til å hente inn kapital på slike markeder.

I norsk rett er regler om SMB-vekstmarkeder gjennomført i vphl § 9-31. Det fremgår av bestemmelsens første ledd at Finanstilsynet etter søknad fra operatør av en multilateral handelsfasilitet kan registrere fasiliteten som vekstmarked for små og mellomstore bedrifter.

Det er i dag ingen handelsplasser registrert som SMB-vekstmarkeder i Norge. Det er likevel sannsynlig at det vil kunne bli registrert SMB-vekstmarkeder i Norge i fremtiden. Det finnes i dag en multilateral handelsfasilitet i Norge for verdipapirer, Euronext Growth. Denne drives av Oslo Børs.

Merknader

Rettslige konsekvenser

SMB-vekstmarkedsforordningen endrer markedsmisbruksforordningen og prospektforordningen, som begge er gjennomført i norsk rett i verdipapirhandelloven. Forordningen vil bli gjennomført ved at inkorporasjonsbestemmelsene i verdipapirhandelloven oppdateres med henvisninger til SMB-vekstmarkedsforordningen, og det er muligens også behov for enkelte andre justeringer i verdipapirhandelloven

Endringene som SMB-vekstmarkedsforordningen gjør i dirketiv 2014/65/EU (MiFID 2) forutsetter ikke endringer i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Det er som nevnt ingen multilaterale handelsfasiliteter i Norge som er registrert som SMB-vekstmarkeder. Det er imidlertid ventet at det vil endre seg. Når dette skjer er det grunn til å tro at endringene i SMB-forordningen vil styrke posisjonen til et slikt fremtidig marked i Norge.

Endringene i prospektforordningen utvider virkeområdet til forenklet prospekt og EU-vekstprospekt. For de som blir omfattes av endringene vil det bli enklere og mindre kostbart å utarbeide prospekt.

Sakkyndige instansers merknader

Saken er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der de departementene som rettsakten angår er representert. Spesialutvalget fant forordningen EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status

Forordningen har trådt i kraft i EU og er til vurdering av EØS/EFTA-statene for å bli innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.11.2019
Anvendelsesdato i EU
31.12.2019
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.04.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
06.05.2021
Høringsfrist
06.08.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R2115
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro