Motorvognforsikringsdirektivet om ansvarsforsikring for kjøretøyer

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/103/EF av 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorvogn og kontroll av påbudet om ansvarsforsikring

Directive 2009/103/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 relating to insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles, and the enforcement of the obligation to insure against such liability

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.4.2022 og kunngjort i EU-tidende 8.8.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2013)

Sammendrag av innhold
Direktivet er en konsolidering av de fem tidligere motorvognforsikringsdirektivene: Direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 90/232/EØF, 2000/26/EF og 2005/14/EF. Disse direktivene er gjennomført i norsk rett ved bestemmelser i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) og forskrift 1. april 1974 nr. 3 om trafikktrygd mv.

Direktivet medfører ingen realitetsendringer i forhold til de tidligere direktivene og er en ren konsolidering av eksisterende regelverk.

Vurdering
Ettersom direktivet ikke innebærer noen realitetsendringer i forhold til de tidligere motorvognforsikringsdirektivene, har det ikke nødvendiggjort materielle endringer i de norske reglene om motorvognforsikring. Det har imidlertid fordret rent formelle oppdateringer av EØS-henvisningene. Dette er gjort for bilansvarslovens vedkommende, men gjenstår for trafikktrygdforskriften.

Ved innlemmingen i EØS-avtalen ble det foretatt en mindre teknisk tilpasning av direktivteksten ved at henvisningen til Brussel I-forordningen (EC/44/2001) i artikkel 21 (6) ble tatt ut.

Status
Direktivet ble vedtatt av Parlamentet og Rådet 16. september 2009 og innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 117/2011 av 21 oktober 2011.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 251-271
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Anvendes fra i Norge
01.11.2011
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0103
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro