e-pengedirektivet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/110/EF av 16. september 2009 om adgangen til å starte opp og utøve virksomhet som utsteder av elektroniske penger, om tilsyn med slik virksomhet, og om endring av direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF og oppheving av direktiv 2000/46/EF

Directive of the European Parliament and the Council of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of electronic money institutions, amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC

Siste nytt

Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 2.6.2020, men trukket 16.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.10.2012)

Sammendrag av innhold
• E-pengedirektivet endres for å lette tilgangen til markedet for nye institusjoner ved å kreve laverestart kapital og fjerne unødvendige hindre for markedsadgang, samt for å tilpasse direktivet til det nye betalingstjenestedirektivet, europaparlamentets- og rådsdirektiv 2007/64/EF om betalingstjenester i det indre marked.
• Det endrede kapitalkravet medfører en reduksjon i startkapital fra euro 1 million til euro 350.000,-.
• Videre fjernes krav til at e-pengeforetak kun skal drive med utstedelse av e-penger, slik at virksomheten nå kan kombineres med annen virksomhet, dette for å kunne fremme utviklingen av nye tjenester. Dette er spesielt viktig for telekommunikasjonsforetak.
• Det endrede direktivet fastsetter nye krav til forbrukerbeskyttelse og til tilbakebetaling av innbetalt kapital fra kundene.

Merknader
Direktivet er gjennomført i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 4c og i forskrift 21. desember 2011 nr. 1444 om e-pengeforetak.

Status
Direktivet er gjennomført i norsk rett. Lovendringene trådte i kraft 1. januar 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.10.2008
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.09.2009
Anvendelsesdato i EU
30.04.2011
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 332-342
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island, Liechtenstein og Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2012
Siste saker i EFTA-domstolen

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
08.04.2011
Høring
Høring publisert
14.03.2011
Høringsfrist
29.04.2011
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.11.2011
Anvendes fra i Norge
01.01.2012
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0110
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro