Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 7. september 2021 om endring av de tekniske reguleringsstandardene fastsatt i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653 med hensyn til den underliggende metoden og presentasjon av resultatscenarier, presentasjonen av kostnader og metoden til beregning av summariske kostnadsindikatorer, presentasjonen og innholdet av informasjon om tidligere resultater og presentasjonen av kostnader i forbindelse med sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til detaljinvestorer (PRIIP'er) som tilbyr en rekke investeringsmuligheterf samt tilpasning av overgangsordningen for PRIIP-produsenter som tilbyr fondsenheter som omhandlet i artikel 32 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1286/2014 som underliggende investeringsmuligheter med den forlengede overgangsordningen som er fastsatt nevnte artikkel

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 7 September 2021 amending the regulatory technical standards laid down in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/653 as regards the underpinning methodology and presentation of performance scenarios, the presentation of costs and the methodology for the calculation of summary cost indicators, the presentation and content of information on past performance and the presentation of costs by packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) offering a range of options for investment and alignment of the transitional arrangement for PRIIP manufacturers offering units of funds, referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council as underlying investment options with the prolonged transitional arrangement laid down in that Article

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 7.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsutkastet, dansk utgave)

BAGGRUND FOR DEN DELEGEREDE RETSAKT
I henhold til forordning (EU) nr. 1286/2014 skal producenter af "sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer" (PRIIP'er) udarbejde "dokumenter med central information" for disse produkter, inden de stilles til rådighed for detailinvestorer og sælgere af eller rådgivere om disse produkter, således at dokumenterne med central information er til rådighed for detailinvestorer i god tid, inden disse køber de pågældende produkter.

Ved forordning (EU) nr. 1286/2014 tillægges Den Europæiske Banktilsynsmyndighed, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1093/2010, Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1094/2010, og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, der blev oprettet ved forordning (EU) nr. 1095/2010 (kollektivt benævnt ESA'er), beføjelse til i fællesskab at udvikle reguleringsmæssige tekniske standarder.

De reguleringsmæssige tekniske standarder, der er udarbejdet af de europæiske tilsynsmyndigheder og fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653, bør præcisere:

• udformningen og indholdet af dokumentet med central information, herunder metoder til beregning og angivelse af risici, afkast og omkostninger i dokumentet med central information (artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1286/2014)

• gennemgang, ændring og offentliggørelse af dokumentet med central information (artikel 10, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1286/2014) og

• betingelserne for at opfylde kravet om at levere dokumentet med central information i god tid til detailinvestoren (artikel 13, stk. 5, i forordning (EU) nr. 1286/2014).

Denne delegerede forordning ændrer delegeret forordning (EU) 2017/653 om reguleringsmæssige tekniske standarder ved navnlig at fastsætte:

• nye metoder, der ligger til grund for beregningen af hensigtsmæssige resultatscenarier, og en revideret præsentation af disse scenarier, for at sikre, at detailinvestorer ikke har uhensigtsmæssige forventninger til det potentielle afkast, de kan få af deres investering

• reviderede summariske omkostningsindikatorer og ændringer af indholdet og præsentationen af oplysninger om omkostninger i forbindelse med PRIIP'er for at lette detailinvestorernes forståelse af de forskellige typer omkostningsstrukturer og gøre det nemmere for personer, der sælger og rådgiver om PRIIP'er, at anvende disse oplysninger

• en ændret metode, der ligger til grund for beregningen af transaktionsomkostninger, for at imødegå praktiske udfordringer, der er opstået i forbindelse med anvendelsen af de gældende regler, og problemstillinger vedrørende deres anvendelse på visse typer underliggende investeringer

• ændrede regler for PRIIP'er, der tilbyder en række investeringsmuligheder, for at sikre mere klarhed i oplysningerne om deres omkostningsmæssige konsekvenser.

Denne delegerede forordning fastsætter også reguleringsmæssige tekniske standarder for oplysninger om tidligere resultater, som skal leveres af visse typer institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter), alternative detailinvesteringsfonde (AIF'er) og forsikringsbaserede investeringsprodukter.

Denne delegerede forordning ledsages af ændringer af direktiv 2009/65/EF med henblik på fra den 1. juli 2022 at undgå, at investorer modtager to dokumenter med oplysninger forud for aftaleindgåelsen, nemlig PRIIP-dokumenterne med central information og den "centrale investorinformation", der kræves i henhold til det pågældende direktiv. Dette opnås ved at præcisere, at hvis investeringsinstitutter allerede udarbejder, leverer, ændrer og oversætter dokumenterne med central information, er kravene til "central investorinformation" som fastsat i direktivets artikel 78-82 og artikel 94 således opfyldt.
Denne delegerede forordning ledsages også af ændringer af forordning (EU) nr. 1286/2014 med henblik på at forlænge overgangsordningen for visse investeringsfonde, der er fastsat i artikel 32 i nævnte forordning, med seks måneder, dvs. indtil den 30. juni 2022. Med henblik herpå fastsætter denne delegerede forordning en overgangsordning i henhold til delegeret forordning (EU) 2017/653, som er i overensstemmelse med den forlængede overgangsordning i forordning (EU) nr. 1286/2014. Det gør det muligt for producenter af PRIIP'er, som udbyder investeringsfonde som de eneste underliggende investeringsmuligheder eller sammen med andre investeringsmuligheder, fortsat at anvende investeringsinstitutters dokumenter med central investorinformation, der er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 78-81 i direktiv 2009/65/EF om sådanne fonde, når de udarbejder dokumenter med central investorinformation om PRIIP'er.

En synkronisering af alle anvendelsesdatoerne vil sikre kontinuiteten i gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1286/2014, indtil ændringen af delegeret forordning (EU) 2017/653 er vedtaget.

Denne delegerede forordning finder anvendelse fra den 1. juli 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet