Kapitalkrav for eksponering mot sentrale motparter: utvidelse av overgangsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1043 av 24. juni 2021 om utvidelse av overgangsbestemmelsene om kapitalkrav for eksponering mot sentrale motparter i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1043 of 24 June 2021 on the extension of the transitional provisions related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.10.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten utvider overgangsperioden som nevnt i art. 497 i CRR (kapitalkravsforskriften).

Overgangsperioden som nevnes i Artikkel 497(1) i forordning (EU) nr. 575/2013 forlenges til den 28. juni 2022, fra den 28. juli 2021. Den handler om anerkjennelse av eksisterende sentrale motparter (CCPs) i tredjeland. Siden fristen om behandling ikke ble møtt av EU-kommisjonen har ikke den Europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet (ESMA) kunne anerkjenne CCPs som venter på anerkjennelse. Derfor er fristen utssatt for å unngå at pårørte får økt kapitalkrav frem til gjeldene CCPs anerkjennes.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen tas inn i norsk rett ved henvisning og innholder ingen nasjonale valg.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Finanstilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Den er til vurdering i EFTA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
28.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.06.2021
Anvendelsesdato i EU
29.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet