Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av pantsatte og ikke-pantsatte eiendeler

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2295 av 4. september 2017 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til reguleringstekniske standarder for offentliggjøring av pantsatte og ikke-pantsatte eiendeler

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2295 of 4 September 2017 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for disclosure of encumbered and unencumbered assets

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.5.2018)

Sammendrag av innhold
Det følger av CRR artikkel 443 at EBA skal utarbeide anbefalinger om offentliggjøring av informasjon om ikke-pantsatte eiendeler. EBA skal særlig ta hensyn til en anbefaling fra ESRB om kredittinstitusjoners finansiering, herunder anbefaling om markedstransparens vedrørende pantsatte eiendeler. EBA foreslå en teknisk standard om offentliggjøring av balanseverdier for ikke-pantsatte eiendeler fordelt på engasjementskategorier og porteføljekvalitet. Standarden skal blant annet baseres på den nevnte ESRB-anbefalingen.

Delegert kommisjonsforordning 2017/2295 angir de standardiserte skjemaer som foretakene skal benytte ved offentliggjøring av informasjon om pantsatte- og ikke-pantsatte eiendeler.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS avtalen og gjennomføres ved inkorporering. Dvs at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gir ikke økte kostnader for de kompetente myndighetene. For foretakene innebærer den tekniske standarden mer omfattende offentliggjøringskrav, men kostnadene for foretakene vurderes som begrenset.

Vurdering
Tekninsk standard er EØS-relevant og akseptabel. Behov for tekniske tilpasninger når det gjelder ikrafttredelsesdato.

Konstitusjonelt forbehold er knyttet til morrettsakten CRR, som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Lenke til Europalov:
http://www.europalov.no/rettsakt/kapitalkravsforordningen-crr-utfyllende...
Status
Reglene er vedtatt og trådte i kraft i EU 2. januar 2019

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
04.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.09.2017
Anvendelsesdato i EU
02.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet