Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2009/65/EF med hensyn til forvaltningsselskapers bruk av dokumenter med sentral informasjon angående institutter for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (investeringsinstitutter)

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2009/65/EC as regards the use of key information documents by management companies of undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)

Siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 23.11.2021 (bekreftelse av kompromiss med Rådet)

Det er forventet at Rådet med det første gjør tilsvarende formelt vedtak. Forordningen vil deretter bli publisert i EU-tidende.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål

Hvert institut for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (UCITS) skal stille "central investorinformation" til rådighed i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF. Oplysningerne om mål og investeringspolitik, risiko/afkast-profil, gebyrer, hidtidige resultater og andre praktiske detaljer hjælper investorerne med at forstå investeringsinstituttets væsentlige karakteristika og træffe velfunderede investeringsbeslutninger. Direktivets artikel 78-82 og artikel 94 præciserer hovedprincipperne for central investorinformation. Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 583/2010 er der fastsat yderligere regler om indhold og format.

Investeringsinstitutter betragtes som sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er) som defineret i forordning (EU) nr. 1286/2014, hvilket betyder, at alle PRIIP'er skal ledsages af et "dokument med central information". Dokumentet indeholder information om PRIIP'ets risk/reward-profil, herunder det mulige maksimale tab af investeret kapital og relevante resultatscenarier, de omkostninger, som private investorer skal afholde, når de investerer i den, og andre detaljer. Disse oplysninger hjælper også detailinvestorer med at forstå produktets væsentlige karakteristika og træffe velfunderede investeringsbeslutninger. Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/653 er der fastsat nærmere regler for dokumentets udformning, indhold, gennemgang, revision og tilrådighedsstillelse. Ved delegeret forordning (EU) 2016/1904 er der fastsat regler for produktintervention.

Artikel 32 i forordning (EU) nr. 1286/2014 indeholder bestemmelser om en overgangsordning, hvorved administrationsselskaber, investeringsselskaber og personer, der rådgiver om eller sælger andele i investeringsinstitutter og ikke-investeringsinstitutter, midlertidigt fritages for kravet om at give detailinvestorer et dokument med central information. Ordningen gælder i øjeblikket indtil den 31. december 2021.

Dette direktiv ledsages af yderligere to foranstaltninger. For det første foreslår Kommissionen, at overgangsordningen i forordning (EU) nr. 1286/2014 forlænges til den 30. juni 2022. Dette vil give den tid, der er nødvendig for at forberede udløbet af overgangsordningen og gennemføre den anden foranstaltning (som indebærer ændringer af delegeret forordning (EU) 2017/653) fra den 1. juli 2022. De tre foranstaltninger er derfor synkroniseret med hensyn til anvendelsesdatoer.

Som reglerne er nu, vil detailinvestorer i investeringsinstitutter pr. 1. juli 2022 modtage både et dokument med central information i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1286/2014 og central investorinformation i overensstemmelse med direktiv 2009/65/EF. Det er ønskeligt at undgå en situation, hvor detailinvestorer modtager to forskellige oplysningsdokumenter forud for aftaleindgåelse vedrørende det samme investeringsinstitut. Dette direktiv sikrer, at et dokument med central information, der udarbejdes, stilles til rådighed, revideres og oversættes for et givet investeringsinstitut i overensstemmelse med forordningen, anses for at opfylde kravene til central investorinformation i direktiv 2009/65/EF.

Dette initiativ er ikke en del af programmet for målrettet og effektiv regulering (REFIT).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
15.07.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet