Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): utsatt anvendelsesdato

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/1034 av 23. juni 2016 om endring av direktiv 2014/65/EU om markedet for finansielle instrumenter

Directive (EU) 2016/1034 of the European Parliament and of the Council of 23 June 2016 amending Directive 2014/65/EU on markets in financial instruments

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert 2.12.2019 av Island (og tidligere av Norge og Liechtenstein). Beslutningen trer i kraft 3.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.3.2019)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2014/65/EU (MiFID II) og forordning EU nr. 600/2014 (MIFIR) ble vedtatt i 2014. Begge de nevnte rettsaktene skulle egentlig få virkning fra 3. januar 2017. Det er vedtatt en utsettelse som følge av ESMA, nasjonale tilsynsmyndigheter og markedsaktører har støtt på utfordringer knyttet til den tekniske gjennomføringen av rettsaktene. Utfordringene er av en slik størrelsesorden at avgjørende datastruktur ikke vil være på plass til 3. januar 2017. Utsettelse gjelder for MiFID II og MiFIR på ett år. Denne rettsakten gjelder utsettelse av MiFIR, utsettelse for MiFID II er regulert av direktiv 20161034. Utsettelsen har konsekvenser for anvendelsen av annen lovgivning, som forordning (EU) nr. 596/2014 (MAR) og forordning (EU) nr. 909/2014 (CSDR). Kommisjonen foreslår derfor at enkelte bestemmelser i MAR og CSDR ikke får virkning før virkningstidspunktet for MiFID II og MiFIR.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Utsettelsen ligger tilbake i tid og får ingen konsekvenser når den tas inn i EØS-avtalen. Utsettelsen medførte imidlertid at bestemmelser tilsvarende MiFID II trådte i kraft i Norge januar 2018. Forordningen omfattes av samme EØS-komitebeslutning som forordning 600/2014 (MiFIR). Som opplyst i Prop. 100 S (2015-2016) kapittel 10.7.3.5 vil Stortingets samtykke bli innhentet til EØS-komitebeslutningen om innlemmelse av MiFIR i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Økonomiske og administrative konsekvenser av utsettelsen anses å være begrenset.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses å være EØS-relevant og akseptabel.

Forodningen er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.06.2016
Anvendelsesdato i EU
01.07.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/65/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016L1034
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro