Omnibus I-direktivet 2010 om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/78/EU av 24. november 2010 om endring av direktiv 1998/26/EF, 2002/87/EF, 2003/6/EF, 2003/41/EF, 2003/71/EF, 2004/39/EF, 2004/109/EF, 2005/60/EF, 2006/48/EF, 2006/49/EF og 2009/65/EF for så vidt gjelder den myndighet som er tillagt Den europeiske banktilsynsmyndighet, Den europeiske tilsynsmyndighet for forsikring og pensjon og Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (Omnibus I)

Directive 2010/78/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Directives 98/26/EC, 2002/87/EC, 2003/6/EC, 2003/41/EC, 2003/71/EC, 2004/39/EC, 2004/109/EC, 2005/60/EC, 2006/48/EC, 2006/49/EC and 2009/65/EC in respect of the powers of the European Supervisory Authority (European Banking Authority), the European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority) and the European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority)

Del av:

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island 6.11.2019. Den er tidligere ratifisert av Norge og Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.4.2018)

Sammendrag av innhold
Fra 1. januar 2011 ble det i EU etablert et nytt europeisk tilsynssystem med formål å styrke tilsynet med hele den europeiske finanssektoren og bedre forutsetningene for finansiell stabilitet. Det nye systemet består blant annet av tre nye tilsynsmyndigheter (EBA, EIOPA og ESMA) som skal drive tilsyn på mikronivå, dvs. tilsyn med enkeltinstitusjoner. Pakken med rettsakter som etablerer de europesike tilsynsmyndighetene ble innlemmet i EØS-avtalen 30. september 2016 og er gjennomført i norsk rett. Se Prop. 100 S (2015-2016) for nærmere omtale av de europeiske tilsynsmyndighetene og EØS-tilpasningene som er vedtatt for hvordan dette systemet skal virke i EØS-avtalen.

Omnibus-direktivet følger opp og utfyller forordningene som etablerer de europeiske tilsynsmyndighetene, ved at de nye tilsynsmyndighetene og deres nye myndighetsområder skrives inn i og gjør endringer i en rekke konkrete sektordirektiver på finansmarkedsområdet. Omnibus-direktivet gjør endringer i følgende direktiver:

• 2006/48/EF om kapitalkrav for kredittinstitusjoner m.m. (Ikke lenger i kraft i EU. Estattet av CRD IV/CRR)

• 2002/87/EF om finansielle konglomerater

• 2003/41/EF om yrkesbaserte pensjonskasser

• 2003/6/EF om markedsmisbruk (gamle markedsmisbruksdirektivet - ikke lenger i kraft i EU)

• 2004/39/EF om regulering av verdipapirhandel og markeder (MiFID) (ikke lenger i kraft i EU, erstattet av MiFID II og MIFIR)

• 2003/71/EF om prospekter (gamle prospektdirektivet - vil erstattes av ny prospektforordning som delvis trådte i kraft i EU juli 2017 og fullt ut trer i kraft i EU i juli 2019)

• 1998/26/EF om endelig avregning i betalingssystemer

• 2004/109/EF om transparens

• 2005/60/EF om forebyggelse av hvitvasking (ikke lenger i kraft i EU - estattet av nytt direktiv om hvitvasking)

• 2009/65/EF om verdipapirfond (UCITS)

De områder i de enkelte direktiver hvor Omnibus-direktivet gjør endringer, kan i grove trekk inndeles i følgende kategorier: Presisering av områder innenfor det enkelte direktiv, hvor Kommisjonen kan vedta bindende tekniske standarder på bakgrunn av forslag fra de nye tilsynsmyndighetene. Presisering av områder innenfor det enkelte direktiv, hvor de nye tilsynsmyndighetene kan megle mellom nasjonale tilsynsmyndigheter. Generelle endringer i det enkelte direktiv for å tilpasse disse til de nye tilsynsmyndighetene. Endringene direktivet medfører er offentligrettslige og retter seg mot myndighetene i EU og nasjonalt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktivet er EØS-relevant. Direktivet er ikke lenger i kraft i EU. Direktivet gjør i hovedtrekk endringer i myndighetenes plikter til å utveksle informasjon og krever ikke lovendringer i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Finanstilsynet og Finansdepartementet. Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt. I tråd med fast praksis skal det innlemmes og gjennomføres i nasjonal rett selv om det ikke lenger er ikraft i EU. Det kreves ikke lovendringer som følge av direktivet.

Hvilket spesialutvalg har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel?

Spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester.

Status
Direktivet trådte i kraft i EU 1. januar 2011. Direktivet er ikke lenger i kraft i EU. Det ble opphevet ved ikrafttredelsen av MIFID II 2. januar 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.10.2009
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.11.2010
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2011
Anvendelsesdato i EU
01.12.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.04.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010L0078
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro