Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/58/EU av 11. desember 2013 om endring av direktiv 2009/138/EF (Solvens II) når det gjelder datoene for gjennomføring og anvendelse og datoen for oppheving av visse direktiver (Solvens I)

Directive 2013/58/EU of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 amending Directive 2009/138/EC (Solvency II) as regards the date for its transposition and the date of its application, and the date of repeal of certain Directives (Solvency I)

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.04.2014)

Sammendrag av innhold
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/58/EF ble vedtatt 11. desember 2013 for å utsette fristene for ikrafttredelse og gjennomføring i Solvens II-direktivet og tidligere utsettelsesdirektiv 2012/23/EF, ettersom arbeidet med endringer i Solvens II-direktivet gjennom Omnibus II-direktivet har tatt lengre tid enn tidligere antatt. Direktiv 2013/58/EF innebærer at gjennomføringsfristen for de fleste av Solvens II-direktivets bestemmelser endres fra 30. juni 2013 til 31. mars 2015. Ikrafttredelsestidspunktet for de fleste bestemmelsene endres fra 1. januar 2014 til 1. januar 2016.

Vurdering
Direktivet er EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Europarlaments- og rådsdirektiv til 2013/58/EF, som utsetter innføring av Solvens II, ble vedtatt 11. desember 2013

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.10.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
11.12.2013
Anvendelsesdato i EU
19.12.2013
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013L0058
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro